ภาพกิจกรรม / ผลงาน
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก
อาสาทำความดี รุ่นที่ 8
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โรงเรียนดอยแสนใจอนุสรณ์ และหอประชุมบ้านห้วยส้าน
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
ออกพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและตรวจเยี่ยมชาวบ้านเทถนน บ้านหินคำ
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) บ้านอาโย๊ะ
ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง ให้กับทางโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4)
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)
งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่เก็บค่าขยะเคลื่อนที่ บ้านแม่สะแลป หมู่ที่19
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565
เรื่องร้องเรียนโรงสีข้าวและฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 2
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565
ภารกิจ วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565
รองนายกบุญชัย ชัยจอง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่จะติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3
สรุปภารกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2565
ภารกิจ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565
อบต.วาวี มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 65
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565
ภารกิจวันที่ 21 เมษายน 2565
ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่
โครงการปลูกผักสวนครัวฯ
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
พิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชฯ ปี 2565
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่
สำรวจตลาด ประเภทที่ 2
สรุปภาระกิจ ระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน 2565
7 วันอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565 ณ บ้านสามแยก
5 โรคฤดูร้อน ที่ควรระวัง
11 เมษายน 65 รองนายก อบต.แม่สลองใน ร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้ออกช่วยเหลือพร้อมกับสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2565
ภารกิจเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
ซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านนาโต่
งานกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้เข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งโฮ
ซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านห้วยหยวกป่าโซ
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เเละสินค้าชุมชน \"World Tea and Coffee Expo\"
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เเชมพู สบู่เหลว ชุมชนอาข่าบ้านห้วยส้าน
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ของพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2565
โครงการอบรมทำบ้านดิน
คนดีศรีเชียงราย
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ต้อนรับ พณฯท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
วันพระราชทานธงชาติไทย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
โครงการอบรมการจัดการขยะครัวเรือน บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า
ปลูกต้นซากุระพันธุ์ญี่ปุ่นไต้หวันแบบทาบกิ่ง
รับการตรวจนิเทศงาน จาก นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก "ท้องถิ่นอาสา เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัว
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือดออก
29 มิถุนายน 2564 ภารกิจ...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ส่งน้ำบ้านแสนใจพัฒนา
พาหญิงเร่ร่อนกลับบ้าน
อาสาบริบาลท้องถิ่นรักษ์โลก
รับมอบสิ่งของบริจาค จาก คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564
สำรวจและตรวจตลาดนัดในพื้นที่ตำบลแม่สลองในตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563
อาสาบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 27
ขยับกายสบายชีวี ด้วยแอโรบิค
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ มาตรการคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการทำถังขยะเปียก
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ทำความสะอาดตลาดประชารัฐและเก็บขยะลำน้ำคำ
ทำความสะอาดตลาดประชารัฐ
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ต้านภันมะเร็งเต้านม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็ก
วัณโรคป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
คัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง COVID-19
พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา
ป้องกันและควบคุม COVID-19
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
กู้ชีพอบต.แม่สลองใน
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน
เครื่องเล่นกลางแจ้ง เพื่อการพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กๆปฐมวัย
ทำความสะอาด
ตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจผู้มาปฏิบัติงานเฝ้าด่านโควิด-19 ณ บ้านเทอดไทย และตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของให้กำลังใจบ้านผู้ป่วยโควิค-19
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งเหตุจากบ้านห้วยกระ หมู่ 26
สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฉีด และหน้ากากอนามัย ให้กับจุดคัดกรอง
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งเหตุจากบ้านห้วยกระ หมู่ 26
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เยี่ยม ติดตาม ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุนไพรต่างๆ
ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์และเสริมสร้างร่มเงา
ซ้อมแผนอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ติดป้ายรณรงค์และป้ายจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
โครงการจัดการขยะระดับครัวเรือน สู่ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดโรค ปลอดภัย
การดำเนินงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการดำเนินงานต่างๆ
โครงการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุเชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ลมชักล้มศรีษะฟาดพื้น
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ไปรับผู้ป่วยเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
งานส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถานีควบคุมไฟฟ้าดอยแม่สลอง จัดทำแนวกันไฟตามโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
อบรมโครงการผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับผู้ป่วยบ้านผาเดื่ออุบัติเหตุหกล้มแล้วโดนมีดบาดมีแผลที่ขาและหัวเข่าซ้าย
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
ออกแบบวางผังสนง. อบต.แม่สลองใน
สนับสนุนงบประมาณ โครงการจัดซื้อท่อเหล็กของหมู่บ้านผาเดื่อ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) ว่ามีเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
กู้ชีพ.อบตแม่สลองในไปรับผู้ป่วยที่อนามัยเล่าลิ้ว
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียง บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ห้วยซิงคัพ ครั้งที่ 1
งานกีฬา การแข่งขันฟุตซอล หมู่ 7 อาโย๊ะคัพ ครั้งที่ 1
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือเหตุดินสไลด์และต้นไม้ล้มทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับผู้ป่วยติดเตียง จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ส่งบ้านโป่งไฮ
เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจำปี 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2563
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนเข้าเยี่ยม ผู้ยากจนไม่มีสัญชาติ พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานในพิธีเปิดงานตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม​ 2563
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) เหตุมีคนตกจากเก้าอี้
โครงการปลูกป่าต้นน้ำ บ้านพะน้อย อาโต่ หมู่ 12
ประชุมเรื่องของบประมาณ การก่อสร้างสนามกีฬา
ตรวจรับงานจ้าง โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยผึ้ง และ บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 2 และ 25
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) เหตุรถยนต์เก๋งตกลงก้นเหว
งานบริการประชาชน ตัดต้นไม้ยืนต้นที่ติดเสาไฟฟ้าแรงสูง
พ่นหมอกควัน และฆ่าเชื้อโรค สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และ โรคไข้เลือดออก
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ให้การช่วยเหลือเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม บริเวณหน้าบ้านพัก อบต.
ประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ติดตั้งไฟกระพริบและกระจกโค้ง ที่ชำรุดและเสียหาย บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ปรึกษาแนวทางการขอใช้พื้นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำมาเป็นพื้นที่ก่อสร้าง/แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ให้การช่วยเหลือเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ บริเวณบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2
พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านสามแยก หมู่ 24
โครงการจิตอาสา รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ณ สนามกีฬาบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง /ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมบ้านหินแตก หมู่1
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยผึ้ง และ บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 2 และ 25 ตำบลแม่สลองใน
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 4/2563
สำรวจข้อมูล ศพด เพื่อทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
กิจกรรม "รวมพลังชุมชนต่อต้านภัยร้ายไข้เลือด ตำบลแม่สลองใน
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านหัวแม่คำประสบอุบัติเหตุรถแหกโค้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 22 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับพัฒนาสังคม ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯจำนวน 2 ราย และร่วมปลูกป่าที่ศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับ สจ.อมรรัตน์ รัตนาชัย และ ช่าง อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะสร้างสะพาน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 21 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับศูนย์ราษฎรพื้นที่สูงเขตแม่แสลป ลงพื้นพี่เก็บข้อมูลกรณีสงเคราะห์ครอบครัวยากไร้ ผู้ติดเตียงและคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผาเดื่อและบ้านแม่สะแลป
"ตู้ปันสุข ตำบลแม่สลองใน : จุดแบ่งปันน้ำใจ หยิบได้เติมได้ หยิบแต่พอดี" ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมกับได้มอบสังกะสีเพื่อเร่งมุงหลังคาให้กับทุกครอบครัวที่ได้รับความเสียหาย
พายุฝนพัดถล่ม ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มขวางถนนเส้นทางขึ้นแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ลงพื้นที่ปลูกดอกบัวตอง ณ บ้านหัวแม่คำ ร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน บ้านหัวแม่คำ
ลงพื้นที่เตรียมปรับสภาพลานดอกบัวตอง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 30 เม.ย.63
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 29 เม.ย.63
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 28 เม.ย.63
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 27 เม.ย.63
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้จัดทำขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อแจกให้พี่น้องประชาชนตำบลแม่สลองใน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปส่งที่บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9
สำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นULV เพื่อป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก
วาตภัยในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ
พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ป้องกัน covid-19
มูลนิธิแอดด้า (Adra) ได้มอบแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% จำนวน 5 แกลลอน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เหตุไฟไหม้บ้าน นายหมอเยอะ มาเยอะ บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ
ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ ฐานทหาร บ้านสามแยก , ตำรวจบ้านสามแยก
จัดจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด -19 )
ตั้งจุดตรวจ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ณ ด่านบ้านสามแยกอาข่า ม.24
ดับไฟป่าบริเวณบ้านพะน้อยและย้านห้วยหมาก
แจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน บ้านหัวแม่คำ
แจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านบ้านผาเดื่อ
ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 และเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
สำรวจต้นน้ำของสำนักงาน สายน้ำที่สำรวจสายน้ำห้วยหก
(Big Cleaning Day)
ไฟไหม้ บ้านห้วยกระ หมู่ 26 ตำบลแม่สลองใน เชียงราย
โครงการจัดทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านอาแหม ม.3
โครงการจัดทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก
กิจกรรมวันวิชาการ สานฝันอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูง 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎร บ้านเลขที่ 227 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี
พิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านผาเดื่อ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
งานจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบ้านเทอดไทย
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่าตำบลแม่สลองใน
ร่วมต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ รร.ตชด.บำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ
ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ม.9
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่( 7 วันอันตราย ) ประจำปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมบ้านห้วยผึ้ง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด. อนุสรณ์)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ นาโต่
มอบผ้าห่มกันหนาวใหแก่ประชาชน
บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
มอบผ้าห่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
9 ธันวาคม 2562 วันต่อต้านการทุจริตสากล
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย
โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองในเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี และร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือรับผู้ได้รับบาดเจ็บ
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
งาน วัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบาน บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29
ประชุมเตรียมงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29
ร่วมงานวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5
นายกปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ได้รับมอบรางวัล 2 รางวันซ้อน
ตรวจสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
สำรวจลูกน้ำยุงลาย
มอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน
ศพด.บ้านห้วยหก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงที่ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันพร้อมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็ก
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
9 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในร่วมกิจกรรม “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” ณ สนามกีฬากลาง บ้านเทอดไทย
งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านเล่าลิ่ว ม.14 จำนวน 1 ราย และบ้านห้วยผึ้ง ม.2 จำนวน 6 ราย และได้ดำเนินการพ่นหมอกควันโดย อสม.
เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” ประจำปี 2562 วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า หมู่ที่ 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เดินรณรงค์วันคอรัปชั่นสากล 7 ธันวาคม 2561
เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เทศกาลดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ประจำปี 2561
รางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย"
งานวัน ปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เทศกาลงานโล้ชิงช้า นานาชาติ ประจำปี 2561
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รางวัล ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561
โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี "คนไทยตัวอย่าง"
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลไม้ยา
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปักผ้าชาวเขาเผ่าอาข่า ศพด.บ้านโป่งไฮ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานจากไม้ไผ่ ศพด.บ้านสามแยกอีก้อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทำข้าวปุ๊ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แสลป
เดินขบวนวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2560
เทศกาลดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
เทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2560
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 28 กันายน 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สลองใน
โครงการวันต้นไม้ ประจำปี 2560
โครงการสนับสนุนแนวกันไฟตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2560
ประกาศเกียรติคุณ"นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปี 2559
เทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2559
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ทางด้านเกษตร ประจำปี 2559
เดินขบวนวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
เดินขบวนรณรงค์ยาเสพติด
เดินขบวนไข้เลือดออก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 26
อบต.เคลื่อนที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4
โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2558
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน (ฟักทองญี่ปุ่นเข้าแถว)
ต้อนรับองค์มนตรี บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ประจำปี 2557
บริจาคโลหิต
เทศกาลงานโล้ชิงช้า ประจำปี 2557
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
กิจกรรมหน่วยงาน
นายกรับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557
อำเภอเคลื่อนที่ หมู่ 1 บ้านหินแตกนายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1724874 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft