ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 363 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 10 หน้า

ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีปีงบฯ2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 27 มีนาคม 2023 เวลา 15:43:58)
 
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2023 เวลา 16:39:04)
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 20 มีนาคม 2023 เวลา 16:24:09)
 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 14 มีนาคม 2023 เวลา 12:11:32)
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
( 14 มีนาคม 2023 เวลา 11:39:42)
 
โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตร
( 14 มีนาคม 2023 เวลา 11:37:08)
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้งานงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 มีนาคม 2023 เวลา 09:49:46)
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 มีนาคม 2023 เวลา 16:08:44)
 
กิจกรรมประชุมประชาคม ระดับตำบล
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มีนาคม 2023 เวลา 15:44:51)
 
การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 02 มีนาคม 2023 เวลา 14:45:15)
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ขยะจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:56:25)
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:49:36)
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:48:00)
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การห้ามเผาในที่โล่ง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:45:14)
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:43:25)
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ นำไปทิ้งในกรงแดง ที่อบต. จัดทำไว้ให้ที่ข้างหอประชุมของ หมู่บ้าน ( 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:34:44)
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 08 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:25:26)
 
ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 31 มกราคม 2023 เวลา 09:43:13)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 13 มกราคม 2023 เวลา 16:05:33)
 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 13 มกราคม 2023 เวลา 15:44:54)
 
ประกาศผลคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( 11 มกราคม 2023 เวลา 09:44:17)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( 11 มกราคม 2023 เวลา 09:43:57)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ⬇️⬇️ ( 05 มกราคม 2023 เวลา 11:43:19)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยการสแกน QR Code ( 05 มกราคม 2023 เวลา 11:34:49)
 
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 03 มกราคม 2023 เวลา 16:27:16)
 
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าฯ
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 26 ธันวาคม 2022 เวลา 08:59)
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polic
รายละเอียดตามสื่งที่แนบมา ( 19 ธันวาคม 2022 เวลา 11:16:20)
 
ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2565
( 10 ธันวาคม 2022 เวลา 10:41)
 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565 / 2022 ร่วมกันต้านการทุจริต
เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในจึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ( 09 ธันวาคม 2022 เวลา 14:16:32)
 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 09 ธันวาคม 2022 เวลา 10:35:14)
 
ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 ธันวาคม 2022 เวลา 16:17:17)
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 ธันวาคม 2022 เวลา 11:05:02)
 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
รายละเอียดตามสิ่งแนบมา ( 06 ธันวาคม 2022 เวลา 16:10:22)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ตามรายละเอียดแนบท้าย ( 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 19:15:50)
 
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯประจำปี2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:30:40)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต ผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ผ่าน QR Code ( 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:42:58)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:36:57)
 
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2565
( 26 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:43)
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:15:53)
 
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:38:33)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2043168 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft