ภาพกิจกรรม / ผลงาน
งานป้องกันฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมบ้านอาสาทำดี
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่ง เอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสามแยก (หมู่ที่ 24) และบ้านอาแหม (หมู่ที่ 3)
งานป้องกันฯ ออกควบคุมไฟไหม้สวนยางบ้านหินแตก
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ตามคำขอความช่วยเหลือฯ ให้กับสำนักสงฆ์บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน ทดลองปลูกพันธุ์ข้าวดอย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเลือกตั้งนายก อบต.แม่สลองใน (โซนล่างวันที่ 2) จำนวน 4 หมู่บ้าน
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค ตามคำขอความช่วยเหลือฯ ให้กับบ้านเล่าจาง หมู่ที่ 12 จำนวน 3 เที่ยว
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่ง เอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านผาเดื่อ (หมู่ที่ 6) และบ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเลือกตั้งนายก อบต.แม่สลองใน (โซนล่าง) จำนวน 5 หมู่บ้าน
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านต้นม่วง (หมู่ที่ 13)
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยบ้านโป่งไฮ (หมู่ที่ 21)
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเลือกตั้งนายก อบต.แม่สลองใน (โซนกลางวันที่ 2) จำนวน 5 หมู่บ้าน
งานป้องกันฯออกบริการส่งน้ำอุปโภคให้กับ กศน.บ้านหินคำ
งานส่งเสริมการเกษตร ได้ออกพื้นที่สำรวจภัยแล้ง ด้านพืช ณ บ้านโป่งไฮ (หมู่ที่ 21)
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านสามสูง(หมู่ที่ 28) และ บ้านมอล่อง (หมู่ที่ 25)
งานพัฒนาชุมชนฯลงพื้นที่ (ม.14 ) บ้านเล่าลิ่ว เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาพปัญหาและพิจารณาวางแผนให้การช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค ตามคำขอความช่วยเหลือฯ ให้กับบ้านเล่าจาง หมู่ที่ 12 จำนวน 3 เที่ยว
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านห้วยหก(หมู่ที่ 10) และ บ้านมะหินกอง (หมู่ที่ 11)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเลือกตั้งนายก อบต.แม่สลองใน (โซนกลาง) จำนวน 7 หมู่บ้าน
งานกู้ชีพ ออกบริการรบส่งผู้ป่วยที่อนามัยบ้านเล่าลิ่ว ส่งรักษาที่ รพ.แม่ฟ้าหลวง
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค ตามคำขอความช่วยเหลือฯ ให้กับบ้านเล่าจาง
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สลองใน ไปเลือกตั้งนายก อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พค 67 (โซนบน) 7 หมู่บ้าน
งานป้องกัน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากวาตภัย บ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านหินคำ
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสนใจ (หมู่ที่ 7) และบ้านแสนใจพัฒนา (หมู่ที่ 22)
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาแหละ ม. 15
จนท.กู้ชีพ ออกช่วยเหลือรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ร่วมกับ (พอ.สว.)ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา บ้านเล่าลิ่ว
เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านห้วยผึ้ง
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านเล่าลิ่ว
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านนาโต่
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ร่วมกับ (พอ.สว.) บ้านโป่งไฮ
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่า บริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ออกสอบเคสผู้ป่วยยากจน ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านสันมะเค็ด ม.23
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ร่วมกับ (พอ.สว.) ณ โรงเรียน ตชด. พอ.4
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจเหตุวาตภัย (หมู่ที่ 8) บ้านห้วยส้าน
งานป้องกันฯ ออกส่งน้ำอุปโภค ให้กับ กศน. บ้านต้นม่วง
งานจัดเก็บรายได้ฯ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านห้วยกระและบ้านโป่งไฮ
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค ให้กับบ้านต้นม่วง
งานกู้ชีพฯ บริการรับคนไข้ติดเตียงฐานะยากจน เข้ารักษาที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ตามนัด)
งานป้องกันฯ นำรถน้ำออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอความช่วยเหลือฯ ได้ไปส่งน้ำและทำความสะอาดป่าช้าบ้านหินแตก (หมู่ที่1)
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสันมะเค็ดและบ้านหัวแม่คำ
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
รดน้ำดำหัว 2567
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้นำส่งขยะอันตรายไปกำจัดอย่างปลอดภัยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
นายจิระศักดิ์ กมลจิตร รองปลัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากสภาพโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
ท่านปลัดเสรี นุ่มประไพ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่ม เป็นกำลังใจให้กับ จนท. ณ จุดตรวจบริการ บ้านสามแยก (หมู่ที่ 24) ตำบลแม่สลองใน
พ.ต.ท. รวมสิน ปิยะสันต์ รอง ผกก. สภ.แม่ฟ้าหลวงได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บ้านสามแยก
งานป้องกันและงานสาธารณสุข ออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านสามแยก (หมู่ที่ 24)
งานป้องกันฯ ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26
งานป้องกันฯ ออกบริการล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐ เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
งานกู้ชีพฯ ออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านหินคำ ส่งรักษาที่ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
งานป้องกันฯ งออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง บริเวณบ้านหินแตก
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13
ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข ออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ บ้านสามแยก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ทีมงานกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนบริเวณบ้านผาเดื่อ
งานป้องกันฯ ออกบริการล้างทำความสะอาดสถานที่ สำหรับเตรียมการจัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ณ โรงเรียน ตชด.พอ.3 และ ลานตลาด ประชารัฐ
งานกู้ชีพฯ ให้ออกช่วยเหลือ รับ - ส่ง ผู้ป่วยจากโรงพยาบาล แม่ฟ้าหลวงไปส่งที่บ้านห้วยผึ้ง
เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ (หมู่ที่ 20) บ้านนาโต่
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ บ้านห้วยกระ (หมู่ที่ 26) ออกสำรวจเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.
งานพัฒนาชุมชนฯ ร่วมงานส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสตรี (การปักผ้าชนเผ่า)
งานกู้ชีพ อบต. แม่สลองใน ได้ประชุมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ในช่วงสงกรานต์
งานป้องกันฯดำเนินการพ่นละอองน้ำในอากาศ ปริมาณ 4,500 ลิตร เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านห้วยผึ้ง
งานป้องกันฯ ออกบริการการล้างทำความสะอาดถนนสร้างใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ จากเศษหิน ดิน และทราย บ้านหินคำ (ม.27) และบ้านห้วยผึ้ง (ม. 2)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ตามหนังสือขอความช่วยเหลือฯให้กับบ้านหินแตก หมู่ที่ 1
งานป้องกันดำเนินการพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและลดฝุ่นละออง
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค ให้กับบ้านหินแตก หมู่ที่ 1 และบ้านพะน้อย (เล่าจาง) หมู่ที่ 12
งานป้องกันฯ ดำเนินการพ่นละอองน้ำในอากาศ ปริมาณ 4,500 ลิตร เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ รพ.สต.เทอดไทย กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายควบคุมโรค การใช้เครื่องพ่น ULV
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ให้บ้านต้นม่วง
งานป้องกันฯ ดำเนินการพ่นละอองน้ำในอากาศ ปริมาณ 4,500 ลิตร เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
งานกู้ชีพฯ ได้รับแจ้งเหตุ จากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง บริเวณบ้านผาเดื่อ
สายดื่มอย่าพึ่งเลื่อนผ่าน !
งานป้องกันฯ ดำเนินการพ่นละอองน้ำในอากาศ ปริมาณ 4,500 ลิตร เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดฮอตสปอตร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานราชการ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ บ้านห้วยหก
งานกู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือผู้ป่วย บ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2) มี อาการปวดท้องรุนแรง เจ้าหน้าที่ฯ ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วนำส่งรักษาต่อ ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
งานป้องกันฯ ดำเนินการพ่นละอองน้ำในอากาศ ปริมาณ 4,500 ลิตร เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
จิตอาสา
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2567
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ รดน้ำที่สนามกีฬากลาง ตำบลแม่สลองใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันกีฬา 329 และลดฝุ่น pm 2.5 และหมอกควัน
กองการศึกษาฯ ในนามตัวแทนของ อบต.แม่สลองใน เข้าร่วมเดินขบวนกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติดฯ ครั้งที่28 “เทอดไทยเกมส์2024“
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค ให้กับชาวบ้าน บ้านต้นม่วง(หมู่ที่ 13) และโรงเรียนจีนบ้านเล่าจาง
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นำรถ JCB ลงพื้นที่ปรับถนน เส้นทางระหว่างบ้านหินคำ ถึงบ้านอาแหละ
กองการศึกษาฯ รจัดทำโครงการ “การป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
งานป้องกันฯ ออกบริการล้างทำความสะอาดสนาม ตามคำขอความช่วยเหลือฯ ณ โรงเรียนจีนต้าถง เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬา 329
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 2 ราย
งานจัดเก็บรายได้ ได้ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณ บ้านหินแตก หมู่ที่ 1
เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ จำนวน 3 หมู่บ้าน
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค ให้กับชาวบ้านห้วยผึ้งและโรงเรียนบ้านเทอดไทย (ประถมศึกษา)
ชาวบ้าน บ้านสามสูง หมู่ที่ 28 พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันลาดตะเวนไฟป่า และทำแนวกันไฟ
ชาวบ้าน บ้านแสนใจพัฒนา พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันลาดตะเวนไฟป่า และทำแนวกันไฟ
ชาวบ้านห้วยส้าน พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันลาดตะเวนไฟป่า และทำแนวกันไฟ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมด้วยชาวบ้านแสนใจ ร่วมกันลาดตะเวนไฟป่า และทำแนวกันไฟ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกพร้อมด้วยชาวบ้านอาแหม ร่วมกันลาดตะเวนไฟป่า
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ช่วยกันทำความสะอาดฝายกักเก็บน้ำของหมู่บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันพัฒนาฝายกั้นน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 2 )
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันพัฒนาฝายกั้นน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ 1)
งานนิติการ ร่วมกับงานกองช่าง ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องที่ดิน บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 บ้านพะน้อย (เล่าจาง) หมู่ที่ 12
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับสำนักสงฆ์บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8)
การจัดงาน "MOl Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ธนาคารขยะ"
งานป้องกันออกรดน้ำสนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน เพื่อลดฝุ่น pm 2.5 และหมอกควัน
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือผู้ป่วย มีอาการหอบหืด บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
ตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน
งานป้องกันฯ ออกบริการ ส่งน้ำอุปโภคบริโภค ตามหนังสือขอความช่วยเหลือฯ ให้กับบ้านต้นม่วง
งานป้องกันฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Kick off ) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาบ้านเทอดไทย
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือ รับ - ส่ง คนไข้ติดเตียง มีอาการหายใจเหนื่อย และมีแผลกดทับบริเวณด้านหลัง ที่บ้านห้วยหยวกป่าโซ (หมู่ที่ 9)
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถตกเหวบริเวณบ้านมะหินกอง (หมู่ที่ 11)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
งานป้องกันฯ นำรถไถลงพื้นที่ออกปรับถนนทางเข้าการเกษตร บ้านห้วยผึ้ง
18 มีนา งานวันท้องถิ่นไทย
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้ม ที่บ้านหินคำ (หมู่ที่ 27)
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ตามหนังสือขอความช่วยเหลือฯ ให้กับบ้านต้นม่วง (หมู่ที่ 13)
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ รดน้ำที่สนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน และรดน้ำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดฝุ่น pm 2.5 และหมอกควัน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เปา อ.พญาเม็ง
งานป้องกันออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ตามหนังสือขอความช่วยเหลือฯ ให้กับสำนักสงฆ์บ้านห้วยโย
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลห้วยสัก
งานพัฒนาชุมชนร่วมกัย พม. จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8) และบ้านหินคำ (หมู่ที่ 27)
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย บ้านห้วยผึ้ง
งานกู้ชีพ รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม มีอาการขาพลิก บ้านพะน้อย
ท้องถิ่นจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย บ้านหินคำ
งานป้องกันฯ นำรถไถออกบริการปรับพื้นที่ลานจอดรถสำนักสงฆ์บ้านแสนใจ (อาโย๊ะ)
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี2567 บ้านห้วยหกและบ้านมะหินกอง
งานป้องกันออกบริการล้างทำความสะอาดสนามสร้างปัญญา ณ บ้านมะหินกอง
งานป้องกันฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระดับอำเภอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง
งานป้องกันฯ นำรถไถออกปรับถนนบริวเณโรเงรียนบ้านห้วยผึ้ง
ฝ่ายบริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่สอบเคสบ้านนาโต่ กรณีขอใช้รถส่วนกลาง
กิจกรรมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567
งานป้องกันฯ รดน้ำที่สนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน เพื่อลดฝุ่นpm 2.5 และหมอกควัน
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ตามหนังสือขอความช่วยเหลือฯ ให้กับบ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2)
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนบ้านผาเดื่อ (หมู่ที่ 6)
งานจัดเก็บรายได้ ส่งเอกสารและทำการเก็บภาษีป้าย บ้านมอล่องและบ้านสามสูง
งานป้องกันฯ ออกปรับถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยโยและบ้านแสนใจพัฒนา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 จำนวน 3 หมู่บ้าน
นายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และกำนันตำบลแม่สลองใน มอบของช่วยเหลือให้กับนายอาถู่ แซ่ดู่ กรณีไฟไหม้โรงครัว
งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาการหน้ามืด บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6
งานป้องกันฯ นำรถบรรทุกน้ำไปช่วยระงับเหตุ ไฟไหม้โรงครัว บ้านมะหินกอง
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสาร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ นำรถ JCB และรถไถปรับถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านห้วยโย (ม.17) และบ้านแสนใจพัฒนา (ม.22)
งานป้องกัน ออกปฏิบัติหน้าที่ รดน้ำที่สนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน เพื่อลดฝุ่นpm 2.5 และหมอกควัน
โครงการพัฒนายกระดับฝีมือผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่ม โดยแรงงานจังหวัดเชียงราย
งานปองกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านอาแหม (หมู่ที่ 3)
งานป้องกันฯ รดน้ำที่สนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน
งานป้องกัน ลงพื้นที่ปรับพื้นที่ถนนทางเข้าการเกษตร บ้านหินแตกและบ้านห้วยส้าน
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 (บ้านอาโยะ) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านแสนใจพัฒนา (หมู่ที่ 22)
งานนิติการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ได้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านห้วยโย (หมู่ที่ 17)
นายจิระศักดิ์ กมลจิตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ลงพื้นที่ประชาคม เรื่องขอใช้พื้นที่สาธารณะบ้านผาเดื่อเป็นพื้นที่กำจัดขยะ
งานป้องกันฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับโรงเรียนบ้านผาเดื่อ (หมู่ที่ 6)
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านห้วยโย (หมู่ที่ 17)
งานป้องกันฯ ออกรดน้ำสนามเพื่อลดฝุ่นและหมอกควัน สนามกีฬากลางตำบลแม่สลอใน
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง มีอาการเหนื่อยหอบ ส่งรักษาที่ รพ. แม่ฟ้าหลวง
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านจะคำน้อย
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปี 2567
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือ รับ - ส่ง ผู้ป่วย ติดเตียง ตามแบบคำร้องขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ (กรณีผู้ป่วยติดเตียง) บ้านโป่งไฮ
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปีใหม่ลาหู่
กองการศึกษาฯ จัดทำโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
งานกู้ชีพ ให้ออกบริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วย มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ บ้านเล่าลิ่ว (หมู่ที่ 14)
งานนิติการ ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านโป่งไฮ (หมู่ที่ 21)
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 จำนวน 4 หมู่บ้าน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต โดยได้นำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยมูลไส้เดือน แจกให้กับประชาชนที่ร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน
นายจิระศักดิ์ กมลจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนสมาร์ทฮีโร่ ณ โรงเรียนรัฐราษฏร์วิทยา
นายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมจัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน บ้านห้วยหยวกป่าโซ ม.9
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับเกษตร อำเภอแม่ฟ้าหลวง ,ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.แปลงใหญ่) ร่วมจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ
งานป้องกันออกรดน้ำสนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านเล่าลิ้ว (หมู่ที่ 14) และ บ้านห้วยกระ (หมู่ที่ 26)
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านห้วยกระ (หมู่ที่ 20)
งานพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สลองใน
งานป้องกันฯ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้โครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณ บ้านนาโต่ (หมู่ที่ 20 )
งาป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านและทางเข้าการเกษตร บ้านอาแหละและบ้านห้วยหยวกป่าโซ
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านเล่าลิ่ว (หมู่ที่ 14)
จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปี 2567
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านแม่แสลป (หมู่ที่ 19)
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบเคสครอบครัวยากจน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8) และบ้านมอล่อง (หมู่ที่25 ) เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ทีมงานกู้ชีพได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) ให้ออกช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีอาการเป็นไข้และอาเจียนรุนแรง จนท.ได้นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้ว
นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามลานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ บ้านพะมูเซอ
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ บ้านสามสูง หมู่ที่ 28
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับถนนรอบหมู่บ้านและทางเข้าการเกษตร บ้านสามสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ณ บ้านพะลาหู่
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
อบต.แม่สลองใน ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ณ บ้านหินคำ หมู่ที่ 27
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่รดน้ำที่สนามกีฬากลางแม่สลองใน เพื่อลดฝุ่นและหมอกควัน
งานป้องกันฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมอาสาทำดี รุ่นที่ 5 - 10
งานพัฒนาชุมชนร่วมกับบ้านหยาดฟ้า จ.เชียงใหม่ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ (ม.27) บ้านหินคำ
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านสามแยก (หมู่ที่ 24)
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือ รับ- ส่ง ผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ที่บ้านนาโต่ (หมู่ที่ 20)
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านและทางเข้าการเกษตร (หมู่ที่ 18) บ้านห้วยหมาก
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านมอล่อง (หมู่ที่ 25)
งานกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ (หมู่ที่ 6 ) บ้านผาเดื่อ
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านห้วยหมาก (หมู่ที่ 18)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
งานป้องกันฯจัดทำแนวกันไฟ ณ บ้านอาโต่ (พะน้อย) หมู่ที่ 12
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ นำรถน้ำไปช่วยล้างทำความสะอาดหอประชุมบ้านห้วยผึ้ง
ทีมงานกองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านหัวแม่คำ
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านหินคำ หมู่ที่ 27
ทำบุญสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
งานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยบ้านหินคำ หมู่ที่ 27
จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 10
จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมบ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฯลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY
กองการศึกษาฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ด้านการดำเนินงานของครูผู้สอน ด้านเอกสาร และ ตรวจสอบอาหารกลางวัน จำนวน 3 ศูนย์
กองการศึกษาฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ด้านการดำเนินงานของครูผู้สอน ด้านเอกสาร และ ตรวจสอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
กองการศึกษาฯ ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน และ ตรวจสอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลิ่ว และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหยวกป่าโซ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพให้ออกบริการรับ - ส่ง ผู้ป่วยบ้านเล่าลิ่ว (หมู่ที่ 14 ) ส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพออกช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง จากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ส่งบ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2)
งานจัดเก็บรายได้ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
งานป้องกันส่งน้ำอุปโภคให้กับ ศพด. บ้านห้วยผึ้ง
งานจัดเก็บรายได้ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเข้าสำรวจภาษี บ้านห้วยผึ้งหมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน
งานกู้ชีพออกช่วยเหลืออุบัติเหตุรถคว่ำที่บ้านสามแยก หมู่ที่ 24
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติหน้าที่ ส่งน้ำและทำความสะอาดป่าช้าบ้านหินแตก
งานป้องกันฯออกบริการตามคำขอความช่วยเหลือ ให้ส่งน้ำเพื่ออุปโภค ให้กับสำนักสงฆ์ บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณจัดประชุมประชาคมระดับตำบล
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือชายพิการครึ่งซีกล้มหัวแตกตามตัวมีแผลถลอก บ้านผาเดื่อ
งานกู้ชีพออกช่วยเหลือรับผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ส่งบ้านหินคำ
งานป้องกันฯ ได้รับมอบหมายให้ออกปฎิบัติหน้าที่ นำรถน้ำ ล้างทำความสะอาดห้องประชุมบ้านห้วยมุ
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลืออุบัติเหตุรถชนกันบริเวณบ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2)
ช่างไฟฟ้าออกซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ จำนวน 2 หมู่บ้าน
(7 วันอันตราย) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นายถนอมศักดิ์ ชัยมินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนบ้านสามแยก
นายหิรัญกฤษฎิ์ นุ่มประไพ ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (บ้านสามแยก)
นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (บ้านสามแยก)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567
ทีมงานกองช่าง ออกซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ (หมู่ที่ 2 ) บ้านห้วยผึ้ง
ทีมงานป้องกัน ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินและห้องน้ำข้างห้องประชุม บ้านห้วยมุ (หมู่ที่ 5)
ทีมงานป้องกัน ได้นำรถน้ำไปล้าง ทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ และสะพาน บ้านพะน้อย บริเวณตลาดไททอง (หมู่ที่ 12) ตำบลแม่สลองใน
งานกู้ชีพออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่บ้านห้วยผึ้ง (หมู่ทีี่ 2)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการร่วมกับงานเกษตร ได้ออกปฏิบัติงานติดป้าย เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ทำการสอบเคสเด็กในครอบครัวยากจนเเละผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเเม่สลองในเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย
งานพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ทำการสอบเคสเด็กในครอบครัวยากจนเเละผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเเม่สลองใน จำนวน 3 ราย
งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอาแหละ (หมู่ที่ 15 ) และบ้านหินคำ (หมู่ที่ 27 )
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566
งานกู้ชีพออกรับผู้ได้รับบาดเจ็บ มีอาการปวดท้องรุนแรง ที่ บ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2)
กู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
งานจัดเก็บรายลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านห้วยหกและบ้านมะหินกอง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
งานส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านมอล่องและบ้านสามสูง
งานกู้ชีพออกเคสรับผู้ป่วยบ้านเล่าจาง รักษาที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ (หมู่ที่ 2) บ้านห้วยผึ้ง และ(หมู่ที่ 5) บ้านห้วยมุ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณจัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 หมู่บ้าน
ทีมงานกู้ชีพ ออกรับผู้รับบาดเจ็บจักรยานยนต์ล้มบ้านแสนใจ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพในหลวง ร 10 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทีมงานป้องกันออกตัดต้นไม้วัดบ้านหินแตก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ทีมงานกองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินี บริเวณบ้านจะคำน้อย และซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ (หมู่ 13) บ้านต้นม่วง
ทีมงานกู้ชีพ ออกเคสช่วยเหลืออบุติเหตุรถล้มบ้านห้วยผึ้ง
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านอาแหมและบ้านผาเดื่อ
ช่างไฟออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมหลอดไฟในอาคารศูนย์เด็กเล็ก (หมู่ที่ 26) บ้านห้วยกระ
ต้อนรับ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานที่มาตรวจเยี่ยม โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม
งานป้องกันลงพื้นที่ปรับถนนทางเข้าการเกษตร บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21
งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8 และบ้านแสนใจพัฒนา (หมู่ที่ 22 )
ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อู่เก้าพี่น้อง) บ้านห้วยผึ้ง (ม.2)
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นำรถเจซีบี และรถไถ ลงพื้นที่ปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
ผลการประกวดธิดาบัวตอง ในงานดอกบัวตองบานบ้านหัวแม่คำ (ครั้งที่ 31)
ประมวลภาพการจัดงานดอกบัวตองบานบ้านหัวแม่คำ (ครั้งที่ 31)
ทีมงานกู้ชีพ ออกช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่บ้านห้วยส้านใหม่
งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช บ้านห้วยโย
งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านห้วยหยวกป่าโซ และบ้านเล่าลิ่ว
ประชุมสภาฯ เพื่อติดตามและประสานงานกิจกรรมต่างๆประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ทีมงานกู้ชีพออกเคสช่วยเหลือผู้ป่วยบ้านห้วยมุ
งานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช บ้านผาเดื่อ
งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านนาโต่
งานส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช บ้านห้วยผึ้ง
งานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง บริเวณตลาดไททอง
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับถนนเนื่องจากดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชน​ บริเวณบ้านห้วยโย
งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 3 หมู่บ้าน
งานพัฒนาชุมชนช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสในกลุ่มเปราะบางอยู่บ้านหลังใหม่ ณ ศูนย์การเรียนบ้านนานาแม่สาย
ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในการดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูงจนไม่สามารถที่จะตัดได้
งานป้องกันปรับดินสไลด์ปิดถนนบ้านสามสูง
งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ บ้านแสนใจ
งานส่งเสริมการเกษตรออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช บ้านห้วยส้านและบ้านแสนใจพัฒนา
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าออกซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านห้วยหมาก
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช ณ บ้านต้นม่วง (ม. 13 ) และบ้านจะคำน้อย (ม. 16 )
ทีมงานช่างไฟซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ (หมู่ที่ 9 )
เจ้าหน้าที่ พร้อมคนขับ JCB ลงพื้นที่ปรับถนนเนื่องจากดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชน​ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมอล่อง​ (หมู่ที่ 25)
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯและกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย (บริเวณวัดกาขาว)
ป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับดินสไลด์ปิดทับถนน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านเล่าลิ่ว (หมู่ที่ 14) และบ้านห้วยหยวกป่าโซ (หมู่ที่ 9)
ลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาดดินโคลน เนื่องจากมีฝนตกหนัก จึงทำให้มีน้ำป่าไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนบ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2 )
ทีมงานช่างไฟฟ้าลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะ จำนวน 3 หมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับถนนบ้านมอล่องและบ้านสามสูง
มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยในราชานุเคราะห์ บ้านหัวแม่คำ (หมู่ที่ 4)
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก บริเวณบ้านห้วยมุ (หมู่ที่ 5)
ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หอประชุมบ้านปูนะ
ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย
งานป้องกันออกปรับถนนบ้านอาแหละ
เจ้าหน้าที่เร่งเครียร์พื้นที่ต้นไม้ล้มปิดเส้นทางบ้านผาเดื่อ
กองช่าง อบต.แม่สลองใน ออกตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณบ้านห้วยมุ
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ปรับถนนบ้านพะน้อย หมู่ที่ 12
พิธีมอบอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลิ่ว
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขร่วมรับการประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ทีมงานช่างไฟออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านผาเดื่อ
โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักภาพแกนนำสุขภาพอำเภอแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ 2567
ทำบุญเทศน์ธรรมมหาชาติ ณ วัดพระธาตุรัตนศรีเวียงชุม
ส่งมอบบ้านผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านพิการ บ้านห้วยมุ
งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้ล้มขวางการจราจร
งานกู้ชีพออกเคสรับผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บที่ขา (ล้มเอง) ที่บ้านห้วยผึ้ง
งานป้องกันฯนำรถไถและ JCB ออกปรับดินสไลด์ ปิดทับถนน เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านพะน้อย(หมู่ที่ 12 ) และบ้านมะหินกอง (หมู่ที่11 )
ประชุมเตรียมงานดอกบัวบานที่บ้านหัวแม่คำประจำปี พ.ศ. 2566
ทีมงานกองช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารของบ้านผู้ยากไร้ บ้านห้วยมุ
งานป้องกันฯนำรถ JCB ออก ปรับพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง (ม.2) เนื่องจากมีฝนตกหนัก ทำให้มีดินสไลด์ทับบ้าน เรือนชาวบ้าน
งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติงานนำรถไถลงพื้นที่ (ม.14 ) บ้านเล่าลิ่ว เพื่อปรับดินสไลด์ทับถนน
ทีมงานกู้ชีพ เข้าร่วมประชุมการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมขออนุมัติเป็นหน่วยปฎิบัติการแพทย์และรับรองคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดเตรียมงาน ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 นี้
งานนิติการร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากดินสไลด์และไกลเกลี่ยปัญหาดินสไลด์ บ้านห้วยผึ้ง (ม.2)
ทีมงานป้องกันฯ ออกปรับดินสไลด์ บ้านมอล่องและบ้านหินคำ
เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ เข้าร่วมอบรมและซ้อมแผนอุบัติเหตุ ที่แม่สลองนอก
ทีมงานป้ิองกันฯ นำรถไถลงพี้นที่ปรับดินสไลด์ทับถนนบ้านจะคำน้อย (หมู่ที่ 16)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้นำส่งขยะอันตรายไปกำจัดอย่างปลอดภัย
ทีมกู้ชีพเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งซ้อมแผนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึน
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับดินสไลด์บ้านสามสูง
ลงพื้นที่ปรับดินสไลด์ทับถนนบ้านห้วยหยวกป่าโซ
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยบ้านเล่าจาง(ตลาดไททอง)
ทีมงานป้องกันลงพื้นที่ปรับดินสไลด์บ้านมะหินกอง
ช่างไฟออกซ่อมแซมไฟสาธารณะบ้านต้นม่วง
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ บ้านห้วยหยวกป่าโซ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยหก
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านจะคำน้อย
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาด ณ บ้านห้วยกระ
กองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณบ้านหินคำ หมู่ที่ 27
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในลงพื้นที่ปรับดินสไลด์สไลด์ลงมาบริเวณถนนกีดขวางการจราจรบริเวณบ้านหินคำ (หมู่ที่ 27)
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการสร้างบ้านผู้พิการ
ช่างไฟฟ้าออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านห้วยส้าน
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มทับกีดขวางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนบริเวณบ้านแสนใจ (อาโย๊ะ)
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหายใจเหนื่อยบ้านเล่าจาง
ทีมงานป้องกันลงพื้นที่ปรับถนนบ้านต้นม่วง
ทีมงานป้องกันลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยียวยาบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับ ที่ บ้านแสนใจ(อาโย๊ะ)
รองบุญชัย ชัยจอง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดผู้เสพยาเสพติด อาสาทำดี (รุ่นที่10)
รองสมชาย ดวงติ๊บ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ฯ ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
ประมวลภาพการจัดงานเทศกาลโล้ชิงช้าประจำปี2566
ทีมงานป้องกันฯออกบริการล้างทำความสะอาดถนนหน้าโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้มีดินและทราย ไหลลงมาทับถนนหน้าโรงเรียน
บรรยายงานวิชาชีพเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสาธิตการเชื่อมเหล็กด้วยเครื่องมือไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรมบำบัดยาเสพติด
ลงพื้นที่ สำรวจบ้านถูกไฟไหม้ บ้านหินคำ (หมู่ที่ 27) ต.แม่สลองใน
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลืออุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกันที่บ้านห้วยผึ้ง
ทีมงานป้องกัน ออกดับไฟไหม้บ้านของชาวบ้านหินคำ หมู่ที่ 27
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้า ณ โรงเรียนดอยแสนใจ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามข้อสั่งการในพื้นที่บ้านผาเดื่อและบ้านสามแยก (ครั้งที่ 3)
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบเครื่องบริโภคให้กับครอบครัวในเบื้องต้น
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลืออุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกันที่บ้านห้วยผึ้ง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ออกพ่นละอองฝอย ณ ค่ายอาสาทำดี
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านห้วยผึ้ง(ครั้งที่ 2)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านสามแยกและบ้านผาเดื่อ(ครั้งที่ 2)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บ้านมะหินกอง (หมู่ที่ 11) และบ้านหินคำ (หมู่ที่ 27)
โครงการเฝ้าระวังกำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ ณ บ้านผาเดื่อ (หมู่ที่ 6) และบ้านสามแยก (หมู่ที่ 24)
โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ใส่หมวกกันน็อค "
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อยบ้านผาเดื่อ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ทรายทีมีฟอส สเปรย์กำจัดยุงลาย ให้แก่ รพ.สต.บ้านสามแยก รพ.สต.เทอดไทย
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งพ่นสารเคมีกำจัดยุง ULV จำนวน 3 หมู่บ้าน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวกป่าโซ (หมู่
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จัดโครงการเฝ้าระวังกำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ
ทีมงานป้องกันออกปรับดินสไลด์ทับถนนบ้านห้วยส้าน
อบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกบ้านห้วยผึ้ง (หมู่ที่ 2)
ทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขซ่อมแซมสวิตช์แสงแดดโคมไฟกิ่ง จำนวน 3 หมู่บ้าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สลองใน ได้เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านหัวแม่คำ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกบ้านหินแตก
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกบ้านหินคำ
ทีมงานป้องกันออกบริการส่งน้ำอุปโภคโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง
ประชาสัมพันธ์แผนที่แสดงจุดจอดรถ รับ - ส่ง นักท่องเที่ยว งานเทศกาลโล้ชิงช้า
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ออกบริการส่งน้ำอุปโภค ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถไถ ลงพื้นที่ (ม.9) บ้านห้วยหยวกป่าโซ
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประชุมเตรียมงานเทศกาลโล้ชิงช้า “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” ประจำปี 2566
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยฝ่ายงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ บ้านหินแตก (หมู่ที่1) และ บ้านหินคำ (หมู่ที่ 27) เรื่องการจัดการขยะ/มาตราการคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลอง
งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานเทศกาลโล้ชิงช้าในวันที่ 9 -10 กันยายน 2566
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่ (ม.2 )บ้านห้วยผึ้ง และ (ม.12 ) บ้านพะน้อย เรื่องการจัดการขยะ/มาตราการ คัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาสาทำดี รุ่นที่ 10”
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาการปวดท้องบ้านห้วยส้าน
ฝ่ายบริหารงานสาธารสุขจัดอบรม เรื่องการบริหารจัดการขยะระดับครัวเรือน ให้กับอาสาทำดีรุ่น 10
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
งานส่งเสริมการเกษตรรับมอบเป็ดไข่ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากสภาพโลกร้อน (จัดทำฝายบ้านนาโต่)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(สร้างฝายบ้านแม่แสลป)
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่คัดกรองอาสาทำดีรุ่นที่10
กิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566
งาส่งเสริมการเกษตร รับมอบต้นกล้าหญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินแม่สลองนอก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ ) ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่คัดกรองอาสาทำดีรุ่นที่10
ทีมงานกู้ชีพออกบริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงกลับบ้านเล่าจาง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขออกพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายให้กับโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขลงพื้นที่คัดกรองผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ณ หอประชุมบ้านเล่าลิ่ว (หมู่ที่ 14)
นายกร่วมลงนามMOUสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานบ้านพะน้อย(เล่าจาง) หมู่ที่12
มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับพ่นยุง ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเข้าร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเป็นวิทยากรบรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ
งานพัฒนาชุมชนประสานขอความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พก.) กรณีเด็กเร่ร่อนบ้านเล่าลิ่ว
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ส่งมอบพันธุ์ไก่กระดูกดำ
มอบเงินเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านแม่สแลป (หมู่ที่ 19 )
ช่างไฟฟ้าออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะจำนวน2หมู่บ้าน
ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดห้วยน้ำขุ่น
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้มอบเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้สนับสนุนทรายเคมีฟอสประชาชนในพื้นที่นำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือด
ออกติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้รับมอบ เครื่องตรวจน้ำตาล ฯ
ทีมงานป้องกันออกควบคุมไฟไหม้เสาสัญญานบ้านหินแตก
สส.จุฬาลักษณ์พร้อมด้วยณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
คัดกรองผู้บำบัดตามโครงการอาสาทำดีรุ่นที่10 (รอบที่ 2)
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโรงเรียนดอยแสนใจ
ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ทีมงานกู้ชีพออกเคสช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์ชนกันบริเวณบ้านห้วยผึ้ง
เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ผู้นำเมืองร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภายใต้ โครงการ The Smart City Ambassadors Gen 2
ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีแผนดินไหว
ทีมงานช่างไฟฟ้าออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซ่มไฟกิ่งสาธารณะบ้านหินแตก
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
คัดกรองผู้บำบัดตามโครงการอาสาทำดีรุ่นที่10
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงบ้านผู้พิการ
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดต้นไม้ล้มขวางถนนบริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ
ทีมงานป้องกันออกบริการล้างทำความสะอาดศาลาป่าช้าบ้านหินแตก
ทีมงานป้องกันออกบริการส่งน้ำอุปโภคโรงเรียนบ้านผาเดื่อ
นายกปิยะเดชลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
ร่วมโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
ทีมงานป้องกันออกสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยบ้านห้วยหยวกป่าโซ
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดต้นไม้ล้มขวางถนนบริเวณบ้านห้วยมุและบ้านห้วยผึ้ง
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเหตุควบคุมไฟไหม้บ้านพะน้อย
โครงการชมรมแม่และเด็ก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
รองนายกพร้อมทีมงานกองช่างออกสำรวจพื้นที่ ในการก่อสร้างเตาเผาขยะของ บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่ 8 )
งานส่งเสริมการเกษตรแจกไก่กระดูกดำพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รองสมชายเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลแม่สลองใน เทอดไทย ณ หอประประชุมบ้านเทอดไทย
ออกสำรวจพื้นที่ส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ฝ่ายบริหารส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์การลดใช้โฟม ถุงพลาสติก ณ ตลาดนัด รัตติกาญจนารีสอร์ท
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่บ้านอาแหม
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเหตุดับไฟไหม้บริเวณต้นม่วง
ทีมงานกู้ชีพออกเหตุช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อพลิกคว่ำ
ทีมงานกู้ชีพออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินบ้านห้วยผึ้ง
รองสมชายร่วมกับงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีเคสเด็กพิการเร่ร่อน
ทีมงานกู้ชีพออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินบ้านห้วยผึ้ง
ล้างท่อระบายน้ำบ้านนาโต่
ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทีมงานป้องกันออกสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในออกช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
ทีมงานป้องกันออกสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มที่บ้านโป่งไฮ
ทีมงานช่างไฟฟ้าออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซ่มไฟกิ่งสาธารณะ
งานส่งเสริมการเกษตรออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช
ท่านนายกปิยะเดชส่งมอบไก่กระดูกดำให้เกษตรกรนำไปขยายพันธ์ุเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
ทีมงานกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์บ้านเล่าลิ่ว
ทีมงานป้องกันออกปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้บริเวณบ้านผาเดื่อ
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในนำทีมโดยรองสมชายออกช่วยค้นหาคนหายบ้านสันมะเค็ด
งานเกษตรแฟร์ 2566
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในร่วมบริจาคโลหิต
นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในลงพื้นที่มอบกระเบื้องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในลงพื้นที่สำรวจความเสียจากเหตุวาตภัย
นายกปิยะเดชเดินทางไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านแม่แสลป
ทีมงานป้องกันออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าบริเวณหมู่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร จากคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
งานรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
สรุปภารกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566
ทีมงานป้องกันออกบริการล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐบ้านหินแตก
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในออกปฏิบัติการดับไฟป่า
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในออกปฏิบัติการดับไฟป่าช่วยอบต.เทอดไทย
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมบุคลากรในการตัดแต่งกิ่งไม้
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดพื้นที่ปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก
โครงการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุฉุกเฉินหมู่
ร่วมงานถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2566
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นpm2.5
ทีมงานป้องกันฯล้างท่อระบายน้ำบ้านหินแตก
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นpm2.5
ภารกิจทีมงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเหตุดับเพลิงไหม้ห้องครัว
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นpm2.5
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเหตุควบคุมไฟป่า
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นpm2.5
ทีมงานช่างไฟฟ้าออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะบริเวณบ้านห้วยส้าน
ร่วมงานกีฬา329ต้านภัยยาเสพติด
ทีมงานป้องกันออกเหตุดับเพลิงไหม้บ้าน
ทีมงานป้องกันปรับพื้นที่บ้านต้นม่วงและบ้านแม่แสลป
งานป้องกันลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้เสียหายจากวาตภัย
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจแนะนำการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ เพื่อบำรุงดินแบบปลอดสารพิษ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ทีมงานป้องกันออกพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นpm2.5
ประมวลภาพการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการบ้านโป่งไฮ
อบต.แม่สลองใน ให้บริการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แผนการให้บริการยืนยันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566
จัดทำแนวกันไฟ หมู่ 22
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ 20
ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาส
สำรวจพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถนน ร่องระบายน้ำ และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ ราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ 2 และหมู่ 5
สำรวจพื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ตำบลแม่สลองใน
ประชาคมการจัดเก็บขยะ หมู่ 17
ซ่อมแซมไฟกิง หมู่ 25
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาปัญหาควาามต้องการ และแผนงานโครงการของพี่น้องประชาชน
จัดทำแนวกันไฟ หมู่ 4
ประชาคมการจัดเก็บขยะ หมู่ 11
จัดทำแนวกันไฟ หมู่ 18
ประชาคมการเก็บขยะ หมู่ 23
วันที่ 15/02/66 งานป้องกันฯ ได้ไปส่งน้ำใช้ ให้กับ บ่อขยะบ้านห้วยผึ้ง
จัดทำแนวกันไฟ หมู่ 12
ประชาคมการเก็บขยะ หมู่ 4
ประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานส่งเสริมการเกษตรออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
สนามสร้างปัญญา (บ้านพะมูเซอ หมู่บ้านบริวารบ้านมะหินกอง
ทีมงาน EMS องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ให้ออกสมทบรับเคสผู้ป่วยโดนผึ้งต่อย
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ประมวลภาพกิจกรรมงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ (ครั้งที่ 30)
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ล้มขวางถนนทางขึ้นหมู่บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15
ทีมงานป้องกันฯ นำรถตักหน้าขุดหลังลงพื้นที่บริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ต้นไม้และดินไหลลงมาทับถนน
ทีมงานป้องกันฯออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานานจึงบทำให้เกิดน้ำท่วม
มอบทุนการศึกษาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสในชนบท ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
ร่วมกันก่อสร้างเครื่องเล่นสนามสร้างปัญญา ให้เด็กๆและเยาวชน ณ หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ณ. บ้านหินเเตก หมู่ที่1
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน นำรถ JCB ออกพื้นที่ขุดดิน เพื่อถมถนนทางเข้าโบสถ์คริสต์บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15
สำรวจความคืบสำหรับโครงการสร้างลานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานเปิดโครงการฟันดี ยิ้มสวย พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ต้อนรับคณะประธานฯ/ผู้แทนโครงการปิดทองหลังพระ ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมกับทีมงานส่งเสริมการเกษตร ได้ออกพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวน 28 ราย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมงาน "ดอกบัวตองบานที่หัวแม่ค
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้นำส่งขยะอันตราย ตามโครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย "ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย " ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์กา
วันที่ 25 กันยายน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน บริเวณบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ท่านรองนายก สมชาย ดวงติ๊บ ให้ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคให้กับ วัดพระธาตุรัตนศรีเวียงชุม (บ้านหินแตก หมู่ที่ 1)
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้รับหมอบหมายงานจากท่านรองนายกสมชาย ดวงติ๊บ ให้นำรถบรรทุกน้ำออกบริการทำความสะอาดตลาดประชารัฐพร้อมกับชาวบ้านบ้านหินแตกใน หมู่ที่ 1
ออกปรับพื้นที่ ดันดิน สไลด์ขวางถนน บริเวณบ้านอาแหม หมู่ที่ 3
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมกับท่าน สส. ละออง ติยะไพรัช ได้ออกพบปะชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านหินแตก
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (คณะผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมวลภาพการจัดงานโล้ชิงช้ากระทุ้งกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ \\
ฝ่ายบริหาร อบต.แม่สลองในและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย ได้ร่วมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน ณ ห้องประชุมองค์การบริ
เจ้าหน้าที่พร้อมรถ jcb อบต.แม่สลองใน ได้ออกตักดิน ดันก่อไผ่ ทับขวางถนน ระหว่าง หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง กับ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในลงพื้นที่ ม.7 บ้านแสนใจ (อาโย๊ะ) ตัดต้นไม้ล้มทับถนน ตอนนี้สามารถสัญจรได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที่พร้อมรถ jcb อบต.แม่สลองใน ออกปฎิบัติงาน วางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านมะหินกอง
นายสมชาย ดวงติ๊บ พร้อมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ก่องช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์ทับบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไ
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายก อบต.แม่สลองใน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้นำรถ jcb ออกพื้นที่ตักดินสไลด์ หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ และหมู่ที่ 27 บ้านหินคำ เหตุเกิดจากหลังฝนตกหนักสะสมหลายวัน ทำให้เกิดเหตุดินสไลด์ ต้น
ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคให้กับ วัดพระธาตุรัตนศรีเวียงชุม (บ้านหินแตก หมู่ที่ 1)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช่วยเหลือผู้ยากไร้ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ส่วนกลางเพื่อรับผู้ป่วยจิตเวช
ทีมงานป้องกันฯ นำรถไถออกปรับถนน เนื่องจากดินสไลด์ลงขวางถนนทางเข้าหมู่บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก หมู่ที่ 1
ได้รับแจ้งจาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินคำ เกิดเหตุดินสไลด์ทับถนนชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ รองสมชาย ดวงติ๊บพร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯ นำรถ JCB ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเคลียร์เส้นทางให้ชาวบ้านส
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และรถไถ ออกพื้นที่เพื่อปรับดินสไลด์บริเวณบ้านเล่าลิ่ว
ประมวลภาพพิธีเปิดงานเทศกาลโล้ชิงช้า “บ่อ ฉ่อง ตุ๊ “ ประจำปี 2022
ท่านปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานในพิธีเปิด ประเพณีโล้ชิงช้า (บ่อ ฉ่อง ตุ๊) ณ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
แผนที่แสดงจุดจอดรถ รับ - ส่ง นักท่องเที่ยว งานโล้ชิงช้ากระทุ้งกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ประจำปี 2022 ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ออกพื้นที่ปรับดินสไลด์ บริเวณบ้านสามแยก พร้อมทั้งตัดต้นไม้ล้มขวางถนน
ทีมงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ออกบริการซ่อมแซมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 9
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเส้นทางสัญจรของชาวบ้าน หมู่ 15 บ้านอาแหละ
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานพิธีเปิด ป้ายโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เก็บตกภาพกิจกรรมทำข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิญชวน เที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ \" บ่อ ฉ่อง ตุ๊ \" ประจำปี 2022
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เพื่อพิจารณาญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุด
นำรถไถลงพื้นที่ปรับถนนดินสไลด์ หมู่ที่.13 บ้านห้วยอื่น ต.เทอดไทย
นายกปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมนำรถ JCB อบต.แม่สลองใน ออกพื้นปรับดินสไลด์ทับเส้นทางระหว่าง บ้านสามแยกเชื่อมกับบ้านผาเดื่อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน นำรถไถ ลงพื้นที่ปรับถนนดินสไลด์ ม.13 บ้านห้วยอื่น ต.เทอดไทย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565
เข้าร่วมการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้า ณ หมู่บ้านผาเเดง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2565
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านที่เกิดเหตุอุทกภัยดินสไลด์ของ หมู่ 14 บ้านเล่าลิ่ว และ หมู่ 4 บ้านหัวแม่คำ
ประมวลภาพผลกระทบ " พายุโซนร้อนมู่หลาน " ในเขตพื้นที่แม่สลองใน
12 สิงหาคม 2565
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุโซนร้อนมู่หลาน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ณ ป่าชุมชนบ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ต้นไม้ล้มขวางถนนบริเวณบ้านจะคำน้อยถึงบ้านสามแยก
ประชาชนชาวแม่ฟ้าร่วมใจกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ " บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ประจำปี 2022 " The Akha Swing Festival 2022 " ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 27 พร้อมด้วยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้มอบกระสอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม บ้านหินคำ (หมู่ที่ 27 )
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 พิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปีงบประมาณ 2566
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในพร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านที่เกิดเหตุอุทกภัยดินสไลด์ ณ บ้านหินคำ
ท่านนายกปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถ JCB ดันต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับถนน บ้านห้วยหมาก
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ออกแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและทำความสะอาด ที่ตลาดไทยทอง-เล่าจาง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหยวกป่าโซ และโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่สลองใน นำรถ jcb ออกพื้นที่ดึงไม้ไผ่ติดสะพานข้ามน้ำ หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพื้นที่ บ้านสันมะเค็ด ม.23
ประชุมการเตรียมงานเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊ " ประจำปีงบประมาณ 2565
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมด้วยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่สลองใน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายผู้ประสบภัยวาตภัยบ้านแม่แสลปและบ้านพะน้อย
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางถนนเหตุเกิดจากพายุฝนตกหนัก บริเวณบ้านห้วยมุและถนนเส้นหลักก่อนถึงบ้านจะคำน้อย
ทีมงานกองช่างออกซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณบ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 และบ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
งานส่งเสริมการเกษตรได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
งานป้องกันออกปรับถนนบริเวณบ้านพะน้อย บ้านมะหินกอง บ้านห้วยหยวก และบ้านเล่าลิ้ว เนื่องจากมีฝตตกติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาทับถนนของชาวบ้าน
รองนายกสมชาย รองนายกบุญชัย ประธานสภาวรวุธ กับเจ้าหน้ากองช่าง อบต.แม่สลองใน ได้ออกตรวจพื้นที่ ถนนและทางถนนข้ามแม่น้ำมอล่องเชื่อมกับบ้านห้วยผึ้ง
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมกับทีมงานกองช่างและงานป้องกันลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่.4
โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนปาร์คอิน
รองนายก สมชาย ดวงติ๊บ และรองนายกบุญชัย ชัยจอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ออกตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ และ หมู่ที่ 24 บ้านสามแยก
ทีมงานกู้ชีพ อบต.แม่สลองใน เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการประเมินการดูแลช่วยเหลือผู้นำส่งสถานบริการได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย รุ่น4" ณ โรงพยาบาลแม่จัน
รับคนไข้พิการจากบ้านอาแหมไปส่งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
สำรวจพร้อมวัดพื้นที่ที่ทางผู้ใหญ่บ้านหินแตกจะมอบให้ทาง อบต.แม่สลองใน กับ รพ.แม่ฟ้าหลวง
ทีมงานป้องกันได้ออกล้างทำความสะอาดสะพาน ทางขึ้นบ้านมะหินกอง-ห้วยหก
ทีมงานป้องกันได้ไปส่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค ให้กับค่ายอาสาทำดี ที่ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง แม่จัน
งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่เก็บค่าขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่
ทีมงานกองช่างออกติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่บ้านต้นม่วง ม.13 และซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณบ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6
ทีมงานป้องกันได้ออกบริการส่งน้ำสำหรับอุปโภคให้กับค่ายอาสาทำดี ที่ศุนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง แม่จัน (กอ.)
นายสมชาย ดวงติ๊บ และนายบุญชัย ชัยจอง รองนายก อบต.แม่สลองใน พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่ตรวจวัด สะพานบ้านพะน้อย หมู่ที่12
ออกสำรวจรางระบายน้ำและวัดพื้นที่ถนนในหมู่บ้านของบ้านเเม่สะเเลป หมู่ที่ 19
นายกปิยะเดชพร้อมคณะลงพื้นที่ลานพระสยามเทวาธิราช เพื่อวางผัง ปรับปรุงเตรียมงานเทศกาลโล้ชิงช้า และ ปลูกต้นซากุระเพิ่มเติม ณ ลานพระสยาม
รับแจ้งเหตุเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันที่บ้านพะน้อยเล่าจาง มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1ราย มีแผลถลอกที่ขาเล็กน้อย กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้นำส่งรักษาต่อที่ รพ.แม่ฟ้าหลวง
ทีมงานป้องกันและ EMS ได้รับแจ้งเหตุมีรถตกข้างทาง จึงนำรถไถออกไปช่วยเหลือ
ทีมงานรักษาความสะอาดออกเก็บขยะระหว่างทางออกเก็บขยะพบกิ่งไม้ตกตามไหล่ทาง จึงได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ออกเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
งานป้องกันได้รับแจ้งเหตุมีรถตกข้างทางที่บ้านอาโต่ จึงนำรถไถออกช่วยเหลือ
ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2565
ทีมงาน EMS ได้รับ-ส่ง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จากบ้านหินคำเพื่อไปส่ง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ทีมงานป้องกัน นำรถไถออกปรับพื้นรอบสนาม อบต.แม่สลองใน และ ปรับดินทางเข้าป่าช้าบ้านหินแตก
มอบกระสอบทราย บ้านหินแตก หมู่ที่ 1
ทีมงาน EMS ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนคนข้ามถนน
ทีมงานEMSและทีมงานป้องกัน ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยจิตเวชถือของมีคมอาละวาดบริเวณบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
ทีมงานป้องกันและงานส่งเสริมการเกษตรได้ออกสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุภัยพิบัติ ณบ้านห้วยหยวกป่าโซ
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
รองนายกสมชาย ดวงติ๊บ ออกสำรวจกำแพงถล่ม (หมู่ที่ 13) บ้านต้นม่วง และสำรวจท่อ คสล. ได้รับความเสียหาย (หมู่ที่11) บ้านมะหินกอง
รองนายกสมชาย ดวงติ๊บพร้อมกับทีมงานป้องกันนำรถไถออกสำรวจพื้นที่ (หมู่ที่ 3,9,14 )
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก
อาสาทำความดี รุ่นที่ 8
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โรงเรียนดอยแสนใจอนุสรณ์ และหอประชุมบ้านห้วยส้าน
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
ออกพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและตรวจเยี่ยมชาวบ้านเทถนน บ้านหินคำ
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) บ้านอาโย๊ะ
ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง ให้กับทางโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4)
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)
งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่เก็บค่าขยะเคลื่อนที่ บ้านแม่สะแลป หมู่ที่19
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565
เรื่องร้องเรียนโรงสีข้าวและฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 2
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565
ภารกิจ วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565
รองนายกบุญชัย ชัยจอง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่จะติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3
สรุปภารกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2565
ภารกิจ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565
อบต.วาวี มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 65
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565
ภารกิจวันที่ 21 เมษายน 2565
ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่
โครงการปลูกผักสวนครัวฯ
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
พิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชฯ ปี 2565
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่
สำรวจตลาด ประเภทที่ 2
สรุปภาระกิจ ระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน 2565
7 วันอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565 ณ บ้านสามแยก
5 โรคฤดูร้อน ที่ควรระวัง
11 เมษายน 65 รองนายก อบต.แม่สลองใน ร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้ออกช่วยเหลือพร้อมกับสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2565
ภารกิจเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
ซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านนาโต่
งานกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้เข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งโฮ
ซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านห้วยหยวกป่าโซ
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เเละสินค้าชุมชน \"World Tea and Coffee Expo\"
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เเชมพู สบู่เหลว ชุมชนอาข่าบ้านห้วยส้าน
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ของพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2565
โครงการอบรมทำบ้านดิน
คนดีศรีเชียงราย
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ต้อนรับ พณฯท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
วันพระราชทานธงชาติไทย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
โครงการอบรมการจัดการขยะครัวเรือน บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า
ปลูกต้นซากุระพันธุ์ญี่ปุ่นไต้หวันแบบทาบกิ่ง
รับการตรวจนิเทศงาน จาก นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก "ท้องถิ่นอาสา เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัว
โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ป้องกันไข้เลือดออก
29 มิถุนายน 2564 ภารกิจ...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ส่งน้ำบ้านแสนใจพัฒนา
พาหญิงเร่ร่อนกลับบ้าน
อาสาบริบาลท้องถิ่นรักษ์โลก
รับมอบสิ่งของบริจาค จาก คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564
สำรวจและตรวจตลาดนัดในพื้นที่ตำบลแม่สลองในตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563
อาสาบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 27
ขยับกายสบายชีวี ด้วยแอโรบิค
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ มาตรการคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการทำถังขยะเปียก
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ทำความสะอาดตลาดประชารัฐและเก็บขยะลำน้ำคำ
ทำความสะอาดตลาดประชารัฐ
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ต้านภันมะเร็งเต้านม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็ก
วัณโรคป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
คัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง COVID-19
พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา
ป้องกันและควบคุม COVID-19
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
กู้ชีพอบต.แม่สลองใน
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน
เครื่องเล่นกลางแจ้ง เพื่อการพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กๆปฐมวัย
ทำความสะอาด
ตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจผู้มาปฏิบัติงานเฝ้าด่านโควิด-19 ณ บ้านเทอดไทย และตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของให้กำลังใจบ้านผู้ป่วยโควิค-19
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งเหตุจากบ้านห้วยกระ หมู่ 26
สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฉีด และหน้ากากอนามัย ให้กับจุดคัดกรอง
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งเหตุจากบ้านห้วยกระ หมู่ 26
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เยี่ยม ติดตาม ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุนไพรต่างๆ
ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์และเสริมสร้างร่มเงา
ซ้อมแผนอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ติดป้ายรณรงค์และป้ายจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
โครงการจัดการขยะระดับครัวเรือน สู่ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดโรค ปลอดภัย
การดำเนินงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครู และการดำเนินงานต่างๆ
โครงการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุเชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ลมชักล้มศรีษะฟาดพื้น
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ไปรับผู้ป่วยเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร (1669) ให้ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
งานส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถานีควบคุมไฟฟ้าดอยแม่สลอง จัดทำแนวกันไฟตามโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
อบรมโครงการผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับผู้ป่วยบ้านผาเดื่ออุบัติเหตุหกล้มแล้วโดนมีดบาดมีแผลที่ขาและหัวเข่าซ้าย
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
ออกแบบวางผังสนง. อบต.แม่สลองใน
สนับสนุนงบประมาณ โครงการจัดซื้อท่อเหล็กของหมู่บ้านผาเดื่อ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) ว่ามีเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
กู้ชีพ.อบตแม่สลองในไปรับผู้ป่วยที่อนามัยเล่าลิ้ว
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียง บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ห้วยซิงคัพ ครั้งที่ 1
งานกีฬา การแข่งขันฟุตซอล หมู่ 7 อาโย๊ะคัพ ครั้งที่ 1
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือเหตุดินสไลด์และต้นไม้ล้มทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับผู้ป่วยติดเตียง จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ส่งบ้านโป่งไฮ
เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจำปี 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2563
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนเข้าเยี่ยม ผู้ยากจนไม่มีสัญชาติ พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานในพิธีเปิดงานตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม​ 2563
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) เหตุมีคนตกจากเก้าอี้
โครงการปลูกป่าต้นน้ำ บ้านพะน้อย อาโต่ หมู่ 12
ประชุมเรื่องของบประมาณ การก่อสร้างสนามกีฬา
ตรวจรับงานจ้าง โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยผึ้ง และ บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 2 และ 25
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร(1669) เหตุรถยนต์เก๋งตกลงก้นเหว
งานบริการประชาชน ตัดต้นไม้ยืนต้นที่ติดเสาไฟฟ้าแรงสูง
พ่นหมอกควัน และฆ่าเชื้อโรค สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และ โรคไข้เลือดออก
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ให้การช่วยเหลือเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม บริเวณหน้าบ้านพัก อบต.
ประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
ติดตั้งไฟกระพริบและกระจกโค้ง ที่ชำรุดและเสียหาย บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ปรึกษาแนวทางการขอใช้พื้นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำมาเป็นพื้นที่ก่อสร้าง/แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ให้การช่วยเหลือเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ บริเวณบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2
พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านสามแยก หมู่ 24
โครงการจิตอาสา รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ณ สนามกีฬาบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง /ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมบ้านหินแตก หมู่1
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยผึ้ง และ บ้านม่อล่อง หมู่ที่ 2 และ 25 ตำบลแม่สลองใน
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 4/2563
สำรวจข้อมูล ศพด เพื่อทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
กิจกรรม "รวมพลังชุมชนต่อต้านภัยร้ายไข้เลือด ตำบลแม่สลองใน
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านหัวแม่คำประสบอุบัติเหตุรถแหกโค้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 22 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับพัฒนาสังคม ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯจำนวน 2 ราย และร่วมปลูกป่าที่ศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับ สจ.อมรรัตน์ รัตนาชัย และ ช่าง อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะสร้างสะพาน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 21 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับศูนย์ราษฎรพื้นที่สูงเขตแม่แสลป ลงพื้นพี่เก็บข้อมูลกรณีสงเคราะห์ครอบครัวยากไร้ ผู้ติดเตียงและคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผาเดื่อและบ้านแม่สะแลป
"ตู้ปันสุข ตำบลแม่สลองใน : จุดแบ่งปันน้ำใจ หยิบได้เติมได้ หยิบแต่พอดี" ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมกับได้มอบสังกะสีเพื่อเร่งมุงหลังคาให้กับทุกครอบครัวที่ได้รับความเสียหาย
พายุฝนพัดถล่ม ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มขวางถนนเส้นทางขึ้นแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ลงพื้นที่ปลูกดอกบัวตอง ณ บ้านหัวแม่คำ ร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน บ้านหัวแม่คำ
ลงพื้นที่เตรียมปรับสภาพลานดอกบัวตอง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 30 เม.ย.63
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 29 เม.ย.63
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 28 เม.ย.63
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 100 มิลลิลิตร 27 เม.ย.63
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้จัดทำขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อแจกให้พี่น้องประชาชนตำบลแม่สลองใน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปส่งที่บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9
สำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นULV เพื่อป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก
วาตภัยในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ
พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ป้องกัน covid-19
มูลนิธิแอดด้า (Adra) ได้มอบแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% จำนวน 5 แกลลอน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เหตุไฟไหม้บ้าน นายหมอเยอะ มาเยอะ บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ
ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ ฐานทหาร บ้านสามแยก , ตำรวจบ้านสามแยก
จัดจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด -19 )
ตั้งจุดตรวจ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ณ ด่านบ้านสามแยกอาข่า ม.24
ดับไฟป่าบริเวณบ้านพะน้อยและย้านห้วยหมาก
แจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน บ้านหัวแม่คำ
แจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านบ้านผาเดื่อ
ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 และเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
สำรวจต้นน้ำของสำนักงาน สายน้ำที่สำรวจสายน้ำห้วยหก
(Big Cleaning Day)
ไฟไหม้ บ้านห้วยกระ หมู่ 26 ตำบลแม่สลองใน เชียงราย
โครงการจัดทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านอาแหม ม.3
โครงการจัดทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก
กิจกรรมวันวิชาการ สานฝันอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูง 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎร บ้านเลขที่ 227 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี
พิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านผาเดื่อ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
งานจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบ้านเทอดไทย
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่าตำบลแม่สลองใน
ร่วมต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ รร.ตชด.บำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ
ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ม.9
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่( 7 วันอันตราย ) ประจำปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมบ้านห้วยผึ้ง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด. อนุสรณ์)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ นาโต่
มอบผ้าห่มกันหนาวใหแก่ประชาชน
บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
มอบผ้าห่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย
โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองในเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี และร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือรับผู้ได้รับบาดเจ็บ
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน รับ-ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
งาน วัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบาน บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29
ประชุมเตรียมงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29
ร่วมงานวันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
กู้ชีพ อบต.แม่สลองใน ออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5
นายกปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ได้รับมอบรางวัล 2 รางวันซ้อน
ตรวจสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
สำรวจลูกน้ำยุงลาย
มอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน
ศพด.บ้านห้วยหก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงที่ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันพร้อมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็ก
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
9 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในร่วมกิจกรรม “คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก” ณ สนามกีฬากลาง บ้านเทอดไทย
งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านเล่าลิ่ว ม.14 จำนวน 1 ราย และบ้านห้วยผึ้ง ม.2 จำนวน 6 ราย และได้ดำเนินการพ่นหมอกควันโดย อสม.
เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” ประจำปี 2562 วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า หมู่ที่ 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เดินรณรงค์วันคอรัปชั่นสากล 7 ธันวาคม 2561
เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เทศกาลดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ประจำปี 2561
รางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย"
งานวัน ปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เทศกาลงานโล้ชิงช้า นานาชาติ ประจำปี 2561
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รางวัล ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561
โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี "คนไทยตัวอย่าง"
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลไม้ยา
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปักผ้าชาวเขาเผ่าอาข่า ศพด.บ้านโป่งไฮ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานจากไม้ไผ่ ศพด.บ้านสามแยกอีก้อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทำข้าวปุ๊ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แสลป
เดินขบวนวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2560
เทศกาลดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
เทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2560
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 28 กันายน 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สลองใน
โครงการวันต้นไม้ ประจำปี 2560
โครงการสนับสนุนแนวกันไฟตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2560
ประกาศเกียรติคุณ"นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปี 2559
เทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2559
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ทางด้านเกษตร ประจำปี 2559
เดินขบวนวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
เดินขบวนรณรงค์ยาเสพติด
เดินขบวนไข้เลือดออก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 26
อบต.เคลื่อนที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4
โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2558
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน (ฟักทองญี่ปุ่นเข้าแถว)
ต้อนรับองค์มนตรี บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ประจำปี 2557
บริจาคโลหิต
เทศกาลงานโล้ชิงช้า ประจำปี 2557
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
กิจกรรมหน่วยงาน
นายกรับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557
อำเภอเคลื่อนที่ หมู่ 1 บ้านหินแตกนายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกฯ
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2328293 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft