เอกสารดาวน์โหลด
» เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» แผ่นพับเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
» งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
» คู่มือประชาชน อบต.แม่สลองใน
» แบบฟอร์มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
» ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปี 2558
» แบบฟอร์มปรับพื้นที่
» แบบขอความช่วยเหลือ
» แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
» แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
» แบบคำร้องทั่วไป
» คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่สลองใน
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
» พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
» พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.แม่สลองใน
» นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี อบต.แม่สลองใน
» แผ่นพับสิทธิการลา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ประจำปี 2562
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
» คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปี 2562
» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.แม่สลองใน
» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สลองใน
» คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.แม่สลองใน
» ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» คำแถลงนโยบาย นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล 9 พ.ย. 2555
» แผ่นพับการดูแลและการป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
» การปรับปรุงภารกิจ ปี 2563
» แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พ.ศ. 2564
» คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
» คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
» คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
» ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พ.ศ. 2564
» คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
» คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
» บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555
» คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วนและผู้อำนวยการกอง อบต.แม่สลองใน
» คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง อบต.แม่สลองใน
» คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
» คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
» คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
» หลักเกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม อบต.แม่สลองใน
» คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา
» คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» เลขานุการสภาฯ พ้นจากตำแหน่ง นายวรวิทย์
» แต่งตั้งเลขานุการสภาฯ นายบุญชีพ
» แต่งตั้งรองประธานสภาฯ นายพงศกร
» ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558
» ประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำมาแก้ไขปัญหา
» รายงานผลการตรวจสอบป้ายโฆษณา
» รายงานผลการดำเนินงาน งานเกษตร
» มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งที่ 107/2565
» แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน คำสั่งที่ 106/2565
» แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 800/2564
» คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายก นายอาต้า อายีกู่ คำสั่งที่ 911/2566
» คำแถลงนโยบาย 6 มิถุนายน 2567
» คำสั่งที่ 598/2567 ลว 6 มิ.ย. 67 แต่งตั้งรองนายกฯ
» คำสั่งที่ 599/2567 ลว 6 มิ.ย. 67 แต่งตั้งเลขานุการนายกฯ
» คำสั่งที่ 600/2567 ลว 6 มิ.ย. 67 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ
» คำสั่งที่ 601/2567 ลว 6 มิ.ย. 67 มอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน
» คำสั่งที่ 602/2567 ลว 6 มิ.ย. 67 แต่งตั้งที่ปรึกษาส่วนตัวนายกฯ
» ข้อ 54 สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวนายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385493 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft