สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่สลองใน

 

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 1.    ด้านกายภาพ
  1. 1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ชื่อภาษาไทย : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน (              ) โดยมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ :

Mae Salong Nai Sub–district Administrative Organization (Mae Salong Nai SAO) ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง หน้า 43 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 มีนาคม 2539) ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ ซึ่ง ก.อบต.จังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปทางทิศตะวันตก โดยเลี้ยวขวาสู่ถนนทางเชื่อม ตรงไปตามเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ชร. 4052 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางถนนพหลโยธิน เบี่ยงซ้ายเข้าสู่เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1149 เลี้ยวขวาสู่เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1388 เลี้ยวซ้ายสู่เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1338 และเลี้ยวขวาสู่ถนนทางเชื่อม เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และสาธารณรัฐแห่ง

 

 

สหภาพเมียนมา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลศรีค้ำ

 

 

อำเภอแม่จัน และตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง และตำบลป่าตึง

 

 

อำเภอแม่จัน

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


 1. 2 ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน  มีพื้นที่ทั้งหมด  269.30  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 168,312 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ที่ดอนสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับความสูงเฉลี่ย 570 เมตร) ลาดต่ำมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ระดับความสูงเฉลี่ย 360 เมตร) ทำให้พื้นที่ทางด้านทิศเหนือเป็นที่สูงสลับที่ดอน ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับคลื่นบางส่วน มีเขตแดนบางส่วนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณลุ่ม

แม่น้ำ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด และมีถนนทางหลวงชนบทตัดผ่านจากแยกแม่สลอง        บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน ถึงบ้านสามแยกอีก้อ หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน ถึงบ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย และจะแยกไปสิ้นสุดที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน

 1. 3 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี 3 ฤดู เหมือนกับฤดูปกติของภาคเหนือ

ในประเทศไทย มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตโซนร้อน แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาลภูมิอากาศ ของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีอยู่ระหว่าง 24–29 องศาเซลเซียส หมู่บ้านที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ ห้วยหก คือ 2 องศาเซลเซียส หมู่บ้านที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ อาแหละ คือ 33.5 องศาเซลเซียส หมู่บ้านที่มีสถิติฝนตกหนัก คือ ห้วยโย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,230 มิลลิเมตร/ปี และมีสถิติฝนตกน้อยที่สุด คือ ห้วยกระ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 960 มิลลิเมตร/ปี โดยมีวันที่ฝนตกปีละประมาณ 110 วัน ลักษณะภูมิอากาศโดยภาพรวม ดังนี้

ฤดูฝน

พฤษภาคม–กันยายน

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23–29 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว

ตุลาคม–กุมภาพันธ์

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 6–21 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน

มีนาคม–พฤษภาคม

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25–35 องศาเซลเซียส


 1. 4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่มีความหลากหลายเนื่องจากเป็นเทือกเขาสูงชัน บางพื้นที่เป็นดินแดง  ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ที่มีสารอาหารสำหรับพืชอยู่มาก บนที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวไร่ (ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟอาราบิก้า ดอกเก๊กฮวย ชาอัสสัม (ชาพันธุ์ท้องถิ่น) และชาอู่หลง เป็นต้น

 

 1.    ด้านการเมือง/การปกครอง

 1. 1 เขตการปกครอง

ตำบลแม่สลองใน แบ่งออกเป็น จำนวน 27 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1

บ้านห้วยหยวก–หินแตก

Ban Hin Taek

พิกัด NC678389

หมู่ที่ 2

บ้านห้วยผึ้ง

Ban Huai Phueng

พิกัด NC707367

หมู่ที่ 3

บ้านอาแหม

Ban A Haem

พิกัด NC694308

หมู่ที่ 4

บ้านหัวแม่คำ

Ban Hua Mae Kham

พิกัด NC490522

หมู่ที่ 5

บ้านห้วยมุ

Ban Huai Mu

พิกัด NC729365

หมู่ที่ 6

บ้านผาเดื่อ

Ban Pha Duea

พิกัด NC779303

หมู่ที่ 7

บ้านอีก้อแสนใจ

Ban Saen Chai

พิกัด NC791341

หมู่ที่ 8

บ้านห้วยส้าน

Ban Huai San

พิกัด NC802365

หมู่ที่ 9

บ้านห้วยหยวกป่าโซ

Ban Huai Yuak Pa So

พิกัด NC606395

หมู่ที่ 10

บ้านห้วยหก

Ban Huai Hok

พิกัด NC645355

หมู่ที่ 11

บ้านพระใหญ่–มะหินกอง

Ban Ma Hin Kong

พิกัด NC663363

หมู่ที่ 12

บ้านพะน้อย เล่าจาง อาโต่

Ban Pha Noi

พิกัด NC667396

หมู่ที่ 13

บ้านต้นม่วง

Ban Ton Muang

พิกัด NC728338

หมู่ที่ 14

บ้านเล่าลิ่ว

Ban Lao Lio

พิกัด NC618420

หมู่ที่ 15

บ้านอาแหละ

Ban A Lae

พิกัด NC645397

หมู่ที่ 16

บ้านจะคำน้อย

Ban Cha Kham Noi

พิกัด NC722355

หมู่ที่ 17

บ้านห้วยโย

Ban Huai Yo

พิกัด NC749357

หมู่ที่ 18

บ้านห้วยหมาก

Ban Huai Mak

พิกัด NC601361

หมู่ที่ 19

บ้านแม่แสลป

Ban Mae Sa Laep

พิกัด NC736325

หมู่ที่ 20

บ้านนาโต่

Ban Na To

พิกัด NC588442

หมู่ที่ 21

บ้านโป่งไฮ

Ban Pong Hai

พิกัด NC569434

หมู่ที่ 22

บ้านแสนใจพัฒนา

Ban Saen Chai Phatthana

พิกัด NC791351

หมู่ที่ 23

บ้านสันมะเค็ด

Ban San Makhet

พิกัด NC538489

หมู่ที่ 24

บ้านสามแยกอีก้อ

Ban Sam Yaek Iko

พิกัด NC745305

หมู่ที่ 25

บ้านมอล่อง

Ban Molong

พิกัด NC667348

หมู่ที่ 26

บ้านห้วยกระ

Ban Huai Kra

พิกัด NC565446

หมู่ที่ 27

บ้านหินคำ

Ban Hin Kham

พิกัด NC675393

 

ฝ่ายปกครองท้องที่ จำนวน 27 คน

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

1.

นายอาโต่  สุริยะประวรรตน์

กำนันตำบลแม่สลองใน

2.

นายหัตถสิทธิ์  สุพศินธนารัตน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1

3.

นายสมชาติ  แซ่ลี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2

4.

นายเปรม  เพเมียะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3

5.

นายสิทธินนท์  แสนเหลี่ยว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  4

6.

นายเอกชัย  ลภัสศักดากุล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5

7.

นายชุมพล  เรืองโสภณตระกูล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6

8.

นายสมเพชร  จือเปาะ   

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7

9.

นายธีรพงษ์  วิชาทยานนท์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8

4

10.

นายป่าโหล่  มาเยอะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  9

11.

นายกันตพงศ์  รุ่งนภาศิริวงศ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  10

12.

นายอดิศร  โบเซะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  11

13.

นายประพันธ์  รุ่งเรืองชนะรัตน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  12

14.

นายอำนวย  ธาราศักดิ์สิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  13

15.

นายจึ่งภาย  แซ่ลี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  14

16.

นายอาเจ๊ก  แช่มือ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  15

17.

นายศุภชัย  มาเยอะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  17

18.

นายสุรศักดิ์  เลเชกุ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  18

19.

นายอาจู ลาเช

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  19

20.

นายเปาฝู่  แซ่ฉึ่ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  20

21.

นายอาจือ  มาเยอะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  21

22.

นายปิยะพงศ์  อายิ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  22

23.

นายอิทธิพล  แสนเหลียว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  23

24.

นายปัญญา  อยู่ลือ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  24

25.

นายโยแสะ  เปียงแล่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  25

26.

นายโยธิน  เดชโชติภักดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  26

27.

นายชาญชัย  เหนือบวรสกุล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่  27

 

 1. 2 การเลือกตั้ง

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. มีอำนาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งมิใช่ อปท. ดำเนินการแทน และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นว่า

-         กรณีครบวาระ ภายใน 45 วัน

-         กรณีเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ภายใน 60 วัน

-         กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดให้มี             การเลือกตั้งก็ได้

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีจำนวนสมาชิก อบต. หมู่บ้านละ 1 คน เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน แบ่งเป็น 27 เขตเลือกตั้ง รวม 29 หน่วยเลือกตั้ง                    -    ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 27 คน  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี

-         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ    ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้สองคน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หนึ่งคน

ฝ่ายบริหาร จำนวน 4 คน

ที่

ชื่อ–สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล

นายก อบต.แม่สลองใน

2.

นายสมชาย  ดวงติ๊บ

รองนายก อบต.แม่สลองใน

3.

นายบุญชัย  ชัยจอง

รองนายก อบต.แม่สลองใน

4.

นายวิทยา  ปรีชาสกุลพงศ์

เลขานุการนายก อบต.แม่สลองใน

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ จำนวน 27 คน

ที่

ชื่อ–สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายวรวุธ  พรสดุดี  (หมู่ 13)

ประธานสภา อบต.แม่สลองใน

2.

นายอาเพียว  ลาเช  (หมู่ 19)

รองประธานสภา อบต.แม่สลองใน

3.

นายบุญชีพ  ปัญญาศิริวงศ์

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 1

4.

นายเอราวัณ  กูยึง

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 2

5.

นายรชต  เชมึง

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 3

6.

นายอะซือ  แซ่จัง

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 4

7.

นายจิรภัทร  นามหงษ์

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 5

8.

นายทศพล  บุญเลิศทรัพย์ทวี

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 6

9.

นายศักดิ์ดา  เยอส่อ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 7

10.

นายเกียรติศักดิ์  วีระวัฒน์พงศธร

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 8

 

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ จำนวน 27 คน

ที่

ชื่อ–สกุล

ตำแหน่ง

11.

นายธติสรณ์  รัตนพิศาล

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 9

12.

นายชวลิต  อมรพุฒิไพศาล

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 10

13.

นายสมศักดิ์  แชมือ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 11

14.

นายจิรายุ  ต๊ะแช

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 12

15.

นายสมบัติ  มาเยอะ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 14

16.

นายสันติสุข  มาเยอะ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 15

17.

นายอาเบียว  อิทธิวัฒนากุล

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 16

18.

นายอภิวัฒน์  มาเยอะ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 17

19.

นายมานะชัย  แลเชอกุ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 18

20.

นายเซียวไก  แซ่ลี

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 20

21.

นายสุวินัย  ลาหู่

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 21

22.

นายภูมิมรินทร์  อยู่ลือ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 22

23.

นายพงศกร  ฤกษ์ทวีทรัพย์

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 23

24.

นางวิภา  เบ็ญชา

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 24

25.

นายสมัคร  เปี่ยงแล่

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 25

26.

นายอาหม่อ  อามอ

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 26

27.

นายภูมิรพี  ระหงกันทร

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน หมู่ 27

 

 1.    ประชากร

 1. 1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 25,789 คน (ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน      ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง กรมการปกครอง ณ วันที่ 25 เมษายน 2565)

ตารางแสดงจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน

หมู่ที่

จำนวนหลัง

คาเรือน

จำนวนประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

1

1,153

905

941

1,846

2

1,091

1,877

1,994

3,871

3

293

369

346

715

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน

หมู่ที่

จำนวนหลัง

คาเรือน

จำนวนประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

4

808

821

690

1,511

5

260

211

191

402

6

456

604

631

1,235

7

631

502

547

1,049

8

293

442

418

860

9

324

565

544

1,109

10

158

323

360

683

11

232

399

367

766

12

250

361

347

708

13

113

216

220

436

14

256

582

547

1,129

15

88

148

129

277

16

68

146

167

313

17

107

111

103

214

18

78

92

97

187

19

230

393

384

777

20

214

460

460

920

21

346

715

657

1,372

22

174

240

273

513

23

237

759

673

1,432

24

111

166

186

352

25

62

137

128

265

26

246

482

491

973

27

305

895

973

1,838

รวม

8,584

12,921

12,834

25,755

 

 1. 2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร** (จำนวนไม่เท่ากับ 3.1)

ช่วงอายุ

เพศหญิง (คน)

เพศชาย (คน)

รวม (คน)

อายุต่ำกว่า 18 ปี

4,193

4,050

8,243

อายุ 18–60 ปี

7,670

7,484

15,154

อายุมากกว่า 60 ปี

1,060

1,001

2,061

 

 1.    สภาพทางสังคม
  1. การศึกษา
   1. โรงเรียนประถมศึกษา 12 แห่ง สังกัด สพป. เขต 3 จำนวน 9 แห่ง และสังกัด        กก.ตชด.32 จำนวน 3 แห่ง (ขยายโอกาส  –  แห่ง) ดังนี้

1.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3

2.

โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่แสลป)

3.

โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)

4.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)

5.

โรงเรียนบ้านผาเดื่อ

6.

โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา

7.

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

8.

โรงเรียนบ้านห้วยหก

9.

โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ

10.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

11.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาโต่

12.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 112

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มีจำนวนทั้งสิ้น

21 แห่ง และ 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง ดังนี้

1.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก

2.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก (สาขาบ้านอาแหละ)

3.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง

4.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่

5.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาแหม

6.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสูง

 7.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่คำบน

8.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเดื่อ

9.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหยวกป่าโซ

10.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหก

11.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหินกอง

12.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นม่วง

13.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลิ่ว

14.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แสลป

15..

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต่

16.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งไฮ

17.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งไฮ–เสาะใส

18.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใจพัฒนา

19.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใจพัฒนา (สาขาบ้านห้วยส้านใหม่)

20.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใจพัฒนา (สาขาบ้านห้วยส้านเก่า)

21.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด

22.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกอีก้อ

23.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอล่อง

24.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกระ

4.2 การสาธารณสุข

เนื่องจากตำบลแม่สลองใน เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประกอบกับเป็นพื้นที่

ชายแดน ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งหน่วยบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่

ชื่อสถานบริการสาธารณสุข

พื้นที่บริการ

หมายเหตุ

1.

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

หมู่ 1,10,11,12,15,18,27

 

2.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ

หมู่ 5,16,17,25

 

3.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าลิ่ว

หมู่ 9,14,20,21,26

 

4.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกอีก้อ

หมู่ 3,6,13,19,24

 

5.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาโยะ

หมู่ 7,8,22

 

6.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางมะหัน

หมู่ 4,23

ต.เทอดไทย

7.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทอดไทย

หมู่ 2

ต.เทอดไทย

 

 1. อาชญากรรม

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มีสมาชิก 200 คน รวมทั้งมีหน่วยงานทหารปฏิบัติงาน          ด้านความมั่นคง รวมทั้งด้านมวลชนสัมพันธ์ และมีสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง (สถานีย่อย) อยู่ในพื้นที่

 

 1. ยาเสพติด

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมในทุกยุคทุกสมัย มียาเสพติดแพร่ระบาดภายในตำบล เช่น ฝิ่น ยาบ้า กัญชา ผงขาว และเฮโรอีน เป็นต้น กลุ่มผู้เสพเป็นกลุ่มวัยรุ่น             และวัยกลางคน รวมไปถึงผู้สูงอายุ เพราะเป็นตำบลที่ติดต่อกับแนวเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน    ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน ทำให้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นไปด้วยความยากลำบาก

4.5 การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาชุมชน

สวัสดิการสังคม และสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

 1.    ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 2.    รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3.    ประสานการทำบัตรผู้พิการ
 4.    ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
 5.    ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
 6.    ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
 7.    ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่สลองใน
 1.       ระบบบริการพื้นฐาน
  1. การคมนาคมขนส่ง (ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ ฯลฯ)

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอใกล้เคียงมีเส้นทางที่สำคัญ ดังนี้

-         ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 37 สาย ความยาวรวม 23.41 กิโลเมตร

-         ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย ความยาวรวม 12.60 กิโลเมตร

-         หินคลุก จำนวน 34 สาย ความยาวรวม 8.58 กิโลเมตร

-         ลูกรัง จำนวน 28 สาย ความยาวรวม 8.14 กิโลเมตร

 

 

การคมนาคมติดต่อกันภายในตำบล และตำบลใกล้เคียงมีเส้นทางที่สำคัญคือ ทางหลวงชนบทหมายเลข ชร. 4052 เป็นถนนสายหลักของตำบล โดยมีเส้นทางมาจากตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน    ผ่านตำบลเทอดไทย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 ถึงบ้านหัวแม่คำ และนอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเชื่อมการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ซึ่งสภาพถนนโดยทั่วไป มีสภาพคับแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย และยังมีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางภายในหมู่บ้านด้วย

 1. การไฟฟ้า

สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตตำบลแม่สลองใน เป็นหน้าที่             และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่จัน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น ตำบลแม่สลองใน มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 27 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

 1. การประปา

-         พื้นที่ตำบลแม่สลองในมีระบบประปาภูเขา และแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 27 หมู่บ้าน

 1. โทรศัพท์

-         ปัจจุบันทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เป็นส่วนใหญ่

ซึ่งผู้ให้บริการมีบริการทุกเครือข่าย

 1. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์

จำนวน

แห่ง

อื่น ๆ (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

จำนวน

1

แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

จำนวน

27

แห่ง

 1.       ระบบเศรษฐกิจ
  1. การเกษตร

จากสภาพพื้นที่ของตำบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง มีที่ลุ่มที่ดอนติดแหล่งน้ำ คือ แม่น้ำคำ      และลำห้วยธรรมชาติมากมาย และเป็นพื้นที่ดินร่วนปนเหนียว เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช        ทางเกษตร ทำให้ประชาชน จำนวนประมาณร้อยละ 70 ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก     ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน มีดังนี้            การเพาะปลูกมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกไร่ชา กาแฟ ไร่ข้าวโพด ทำนาข้าว ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนดอกไม้ (ดาวจำรัสแสง) สวนปาล์ม และปลูกดอกเก๊กฮวย

 1. ประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งมีอยู่ทั่วไป

ในแม่น้ำลำคลอง เช่น ปลากั้ง ปลาสร้อย ปลาสวาย ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล เป็นต้น สำหรับเพียงพอต่อการดำรงชีพเท่านั้น มีส่วนน้อยที่จะเลี้ยงเพื่อจำหน่าย นอกจากที่เหลือรับประทาน

 1. การปศุสัตว์

ครัวเรือนประมาณร้อยละ 40 เลี้ยงไก่ (โดยเฉพาะพันธุ์กระดูกดำ) เป็ด หมู (โดยเฉพาะพันธุ์

เหมยซาน) กระบือ และวัว ไว้สำหรับบริโภคเป็นอาหารภายในครอบครัวและไว้จำหน่าย

 1. การบริการ

ในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน

ร้านเสริมสวย ตัดผม

จำนวน

14

แห่ง

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

จำนวน

11

แห่ง

ปั๊มน้ำมันหลอด

จำนวน

27

แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก

จำนวน

27

แห่ง

ร้านค้า

จำนวน

116

แห่ง

เกสท์เฮาส์ รีสอร์ท และห้องเช่า

จำนวน

9

แห่ง

โรงงานน้ำดื่ม

จำนวน

1

แห่ง

ร้านสะดวกซื้อ (7-11)

จำนวน

1

แห่ง

ร้านวัสดุก่อสร้าง

จำนวน

3

แห่ง

อื่น ๆ

จำนวน

68

แห่ง

 1. การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่ถูกสร้างขึ้นมากมาย รวมทั้งได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การจัดสร้างสนามกีฬาสำหรับใช้ออกกำลังกาย สวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ ไร่ชา ไร่กาแฟ ไร่สตรอเบอร์รี่ ไร่ ดอกเก๊กฮวย ลานดอกบัวตองบ้านหัวแม่คำ พระสยามเทวาธิราช       จำลองบ้านสามแยกอีก้อ และสวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง เป็นต้น

 1. อุตสาหกรรม

มีโรงงานรับซื้อชาพันธุ์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง และมีโรงงานรับซื้อยางพาราจำนวน 2 แห่ง

มีโรงงานรับซื้อเมล็ดกาแฟ และโรงงานคั่วเมล็ดกาแฟ จำนวน 3 แห่ง

มีกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ

 1.    ร้านคอนกรีต ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก

จำนวน 1 แห่ง

 1. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเกษตรชุมชน

4

กลุ่ม

 

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3

กลุ่ม

 

- กลุ่มออมทรัพย์

9

กลุ่ม

 

- กลุ่มอาชีพสตรีและผู้สูงอายุ

6

กลุ่ม

 

 1. แรงงาน

              จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15–60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.98 ซึ่งสูงกว่า แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25–55 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ พื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1การนับถือศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ รองลงมาคือ

ศาสนาพุทธ และนับถือบรรพบุรุษ

- ศาสนา

 

 

พุทธ

จำนวนร้อยละ

30

คริสต์

จำนวนร้อยละ

60

อิสลาม

จำนวนร้อยละ

-

อื่น ๆ (บรรพบุรุษ)

จำนวนร้อยละ

10

- ศาสนสถาน

 

 

 

วัด/สำนักสงฆ์

จำนวน

10

แห่ง

ศาลเจ้า

จำนวน

12

แห่ง

วัด (คาทอลิก)

จำนวน

13

แห่ง

คริสตจักร (โปรเตสแตนต์)

จำนวน

26

แห่ง

7.2ประเพณีและงานประจำปี

ปีใหม่ไตย

ประมาณเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม

อาทิหมู่ 1,5,12

โล้ชิงช้า

ประมาณเดือนสิงหาคม–กันยายน

อาทิหมู่ 3,7,8,9

ปีใหม่ไข่แดง

ประมาณเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์

อาทิหมู่ 2,6,14

ตรุษจีน

ประมาณเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์

อาทิหมู่ 1,2,4,6,

อาสุไจ้

ประมาณเดือนมกราคม–มีนาคม

อาทิหมู่ 2,4,10

คริสต์มาส

ประมาณเดือนธันวาคม

อาทิหมู่ 1,2,3,4

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาอาข่า

ชื่ออื่น

(อีก้อ)

มีภาษาเขียน

ภาษาจีน

ชื่ออื่น

(จีนฮ่อ)

มีภาษาเขียน

ภาษาลีซู

ชื่ออื่น

(ลีซอ)

มีภาษาเขียน

ภาษาลาหู่

ชื่ออื่น

(มูเซอ)

มีภาษาเขียน

ภาษาอิ่วเมี่ยน

ชื่ออื่น

(เย้า)

ไม่มีภาษาเขียน

ภาษาไตย

ชื่ออื่น

(ไทยใหญ่, ไทยเขิน)

มีภาษาเขียน

 

               7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมแปรรูป

 

 

 

เครื่องประดับชนเผ่า

 

 

 

เครื่องแต่งกายประจำเผ่า

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยแปรรูป

 

 

 

ดอกไม้เมืองหนาว

 

 

 

ฯลฯ

 

 

 

8      ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย

จำนวน

30

แห่ง

บึง หนอง

จำนวน

20

แห่ง

อื่น ๆ

จำนวน

9

แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย

จำนวน

27

แห่ง

บ่อน้ำตื้น

จำนวน

6

แห่ง

บ่อโยก

จำนวน

1

แห่ง

ประปาหมู่บ้าน

จำนวน

21

แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน

จำนวน

31

แห่ง

อื่น ๆ

จำนวน

3

แห่ง

 

8.2                        ป่าไม้

ปัจจุบันยังคงสภาพความเป็นป่าไม้อยู่มาก แต่เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่พื้นที่   ทางการเกษตรเท่าเดิม ทำให้ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร จึงมีการบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าไม้เพื่อประโยชน์    ทางการเกษตร และบางส่วนทำลายเพื่อประโยชน์ทางการค้า

8.3                        ภูเขา

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ร้อยละ 90 ของพื้นที่

ทั้งหมด และมีเทือกเขาที่กั้นระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมา

  

    8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ในพื้นที่ตำบลแม่สลองในมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ำ    และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมต่าง ๆ รวมถึงเพื่อการดำรงชีพ โดยในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังมีความผูกพันกับวิถีชีวิตชนเผ่าอยู่มาก      และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้นำป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่ออนุรักษ์ และปกปักรักษาไว้สืบต่อลูกหลานต่อไป และยังจะสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกด้วย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385526 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft