วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
1 วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ พัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ”
ความหมาย
1) ประชาชนมีความรู้ หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน เด็กวัยเรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาภาคบังคับ
2) สุขภาพอนามัยดี หมายถึง ประชาชนในพื้นที่มีร่างกาย พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3) การคมนาคมสะดวก หมายถึง มีถนนคอนกรีตในพื้นที่ในการเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย ติต่อสื่อสารกันสะดวกและรวดเร็ว
4) กระจายรายได้ให้ประชาชน หมายถึง พัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้สร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างพอเพียง และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
5) ดำรงชนเผ่า หมายถึง อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า อันได้แก่ จีน, ไทยใหญ่, อาข่า, ลีซอ, ลาหู่ , เมี่ยน , ไทยเขิน ให้สืบทอดประเพณีดั้งเดิมเพื่อคนรุ่นหลัง
6) ไร้ปัญหาทางสังคม หมายถึง ชุมชนในพื้นที่แม่สลองในอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างสงบ ไม่มีความขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์
7) อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม แก่คนรุ่นหลัง
8) ทรัพยากรอยู่คู่บ้านตลอดไป หมายถึง ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และปกป้องผืนป่าให้มีสภาพที่ดีขึ้น
2 พันธกิจ ( Mission ) หรือภาระหน้าที่
1) ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
3) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างและระบบงานที่ยืดหยุ่น โครงสร้างการบริหารที่ราบเรียบมีขนาดเล็ก
5) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม บทบาท ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
9) พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
3 วัตถุประสงค์ ( Objective )
1) เพื่อให้ อบต. มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) เพื่อให้มีระบบบริการที่ทันสมัย
3) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีในงานของ อบต.
4) เพื่อให้เป็นองค์การที่มีรูปแบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก สนองตอบความต้องการของผู้บริการ/ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสมอภาค
5) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง อยู่ดี มีสุข
7) เพื่อสร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนและผู้ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
9) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูน ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานของ อบต.
4 กลยุทธ์ ( Strategy )
1) ให้มีการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน อบต.
3) ใช้เทคโนโลยีในการบริการ
4) สร้างค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การที่มีจริยธรรม คุณธรรมร่วมของ อบต.
5) ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว
6) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7) นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) จัดสรรและให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา จัดทำหรือร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
9) ให้มีระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การขจัดปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1) การสร้างงาน เพิ่มรายได ้ และลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
2) ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบา รุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2) งานก่อสร้าง พฒั นาแหล่งน้า และปรับปรุงคุณภาพน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
3) งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบา รุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2) จัดต้ัง ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒั นาและแกไ้ขปัญหาสังคม
5) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6) ส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน
7) ส่งเสริมการกีฬาและนนั ทนาการ
8) งานสังคมสงเคราะห์ การแกไ้ขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผสูู้งอายแุ ละผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
9) งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การพฒั นาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) พฒั นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษอ์ยา่ งเป็นระบบและยงั่ ยนื

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 การอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอ้ ม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ รัก หวงแหน และใชท้ รัพยากรธรรมชาติอย่า่งรู้คุณค่า
2) กา หนดเขตพ้ืนที่ใชป้ ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ งเหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
3) เพิ่มพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ทรัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งตน้ น้า ลา ธาร
4) วางแผนและบริหารจดัการน้า อยา่ งเป็นระบบ
5) งานป้องกนัและเฝ้าระวงั

ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 การพัฒนาไปสู่องคก์ ารสมยัใหม่
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
2) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
3) เปิดช่องทางการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่ งกวา้งขวาง
4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
5) สร้างวฒั นธรรมองคก์ ารที่มีจริยธรรม ป้องกนัการทุจริตคอรัปชนั่
6) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการให้บริการ
 
 นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกฯ
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2328301 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft