;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ (หมู่ที่ 25) บ้านมอล่อง ส่งมอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้พิการต่อไป
งานพัฒนาชุมชน อบต.แม่สลองใน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย และผู้นำชุมชน ติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมประเมินครอบครัว กรณีเด็กถูกล่วงล
ทีมงานกู้ชีพฯ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ภาคีเคลือข่ายอำเภอแม่ฟ้าหลวง"เรื่องการกู้ชีพทางน้ำ" ณ โรงแรมเอ็ม บูทิค จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และ คณะทำงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง
งานส่งเสริมการเกษตร ออกปรับภูมิทัศน์บริเวณลานพระสยามเทวาธิราช เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานเทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2567
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 หมู่บ้าน
งานกู้ชีพฯ ออกช่วยเหลือผู้ป่วยมีอาการ หายใจเหนื่อยและไข้สูง บ้านห้วยกระ (หมู่ที่ 26)
งานจัดเก็บรายได้ ออกส่งเอกสารและทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หมู่บ้าน
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ุ
( 28 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:22:59)
ข่าวประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ุ #โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์นำเสนอบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาต่อท่าน (สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป) ราคา 350.- บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) #ท่านที่ประสงค์รับบริการ สามารถลงทะเบียนได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สลองใน (ขอความกรุณาท่านเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย)
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
( 13 พฤษภาคม 2024 เวลา 13:31:39)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
( 01 พฤษภาคม 2024 เวลา 09:08:05)
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน
( 30 เมษายน 2024 เวลา 10:53:36)
 
ขอเชิญชาวเชียงราย ลงทะเบียนบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่
( 30 เมษายน 2024 เวลา 10:48:06)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:10:26)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:11:05)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ศพด.บ้านแม่แสลป
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:09:23)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:05:10)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(โรงงานชา) บ้านต้นม่วง
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:01:16)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านผาเดื่อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 15:59:27)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
( ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2024 เวลา 14:07)
 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:27:15)
 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:23:53)
 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:16:20)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกฯ
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2362757 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 5 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft