;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปี 2567
งานกู้ชีพ ออกช่วยเหลือ รับ - ส่ง ผู้ป่วย ติดเตียง ตามแบบคำร้องขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ (กรณีผู้ป่วยติดเตียง) บ้านโป่งไฮ
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปีใหม่ลาหู่
กองการศึกษาฯ จัดทำโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
งานกู้ชีพ ให้ออกบริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วย มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ บ้านเล่าลิ่ว (หมู่ที่ 14)
งานนิติการ ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานป้องกันฯ จัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ณ บ้านโป่งไฮ (หมู่ที่ 21)
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทำการเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 จำนวน 4 หมู่บ้าน
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
กสศ เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (เรียนฟรี)
( 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:32:01)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ (เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 4
( 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:23:06)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ???? ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ #เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 4 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 1.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม 3.กลุ่มศิลปหัตถกรรม 4.กลุ่มเกษตรกรรม #รายละเอียดการสมัครตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
 
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย
( 19 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 14:05:04)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประการเจตนารมณ์ “คุณธรรม เป้าหมาย”
( 15 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11:10)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที
( 09 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 14:08:29)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2567
( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11:33)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2024 เวลา 11:25)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2024 เวลา 16:21)
 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ฯ บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2023 เวลา 16:09:24)
 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2566
( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2023 เวลา 16:04:03)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2566
( ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:39)
 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ ศพด. บ้านมะหินกอง
( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:02:16)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว ม.27
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:16)
 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:31:42)
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:39:46)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2252639 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft