;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคหิด เหา และกลากเกลื้อนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ประจำปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ประจำปี 2567
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้นำชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดหมู่บ้าน และทำลายแหล่งขยายพันธุ์ยุงต่างๆ
งานกู้ชีพฯ ออกรับผู้ป่วย ติดเตียงมีอาการหายใจเหนื่อยและฐานะยากจนจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ไปส่งที่ บ้านสันมะเค็ด (หมู่ที่ 23)
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานเปิดงาน โครงการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมบ้านหินคำ (หมู่ที่ 27)
อบต.แม่สลองใน ออกพ่นยาเคมีกำจัดยุงลาย โดยใช้เครื่องพ่นละอองฝอย ULV และสำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหินแตก (หมู่ที่ 1) และบ้านพะน้อย (หมู่ที่ 12)
รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ใหญ่บ้าน (หมู่ที่ 1) บ้านหินแตก ลงพื้นที่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องทำรั้วบ้านติดถนน บริเวณบ้านหินแตก
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ ปรับถนน บ้านห้วยโย (หมู่ที่ 17) เนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ดินสไลด์ทับถนนชาวบ้านสัญจรลำบาก
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25
( 21 มิถุนายน 2024 เวลา 10:43:47)
 
24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ
( 21 มิถุนายน 2024 เวลา 09:17:53)
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ
 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรูปแบบ (service Model) เชิงนวัตกรรม
( 07 มิถุนายน 2024 เวลา 09:01:40)
 
โรคไข้เลือดออก
( 05 มิถุนายน 2024 เวลา 11:46:20)
 
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World environment day
( 05 มิถุนายน 2024 เวลา 11:36:19)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2567
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2024 เวลา 15:26)
 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 14:27)
 

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:10:26)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:11:05)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ศพด.บ้านแม่แสลป
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:09:23)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:05:10)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(โรงงานชา) บ้านต้นม่วง
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:01:16)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านผาเดื่อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 15:59:27)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
( ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2024 เวลา 14:07)
 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:27:15)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385516 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft