การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
- โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา
- ตรวจสอบภายใน

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แม่สลองใน
- แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
- พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564
- พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ 08 Q & A

- ช่องทางติดต่อ

ข้อ 09 Social Networks

- Facebook อบต.แม่สลองใน
- Line อบต.แม่สลองใน

ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ O12 รายงานการกำกับ ติดตาม ดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้งานงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อ O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ
- คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส
- คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ข้อ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- การรับชำระภาษีป้าย
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- การโฆษณาด้วยการ ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
- การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
- การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
- การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
- การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
- การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ กรรม)
- การแจ้งขุดดิน
- การแจ้งถมดิน
- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
- การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
- การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- คู่มือประชาชน

ข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
- ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อ O18 E – Service

- แบบคำขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ (กรณีผู้ป่วยติดเตียง)
- แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ O19 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2565
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2565
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2565
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2566
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2566

ข้อ O22 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบครึ่งปีแรก ประจำปี 2566

ข้อ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

ข้อ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- กิจกรรมประชุมประชาคม ระดับตำบล
- ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาปัญหาควาามต้องการ และแผนงานโครงการของพี่น้องประชาชน
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566
İstanbul Escort

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ O33 การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

ข้อ O36 แผนการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

ข้อ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ข้อ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พ.ศ. 2565
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พ.ศ. ๒๕65
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พ.ศ. ๒๕65
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2565

ข้อ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริการส่วนตำบลแม่สลองใน
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"

ข้อ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
 นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385487 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft