การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565

- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

- โครงสร้าง
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- โครงสร้างสำนักปลัด
- โครงสร้างกองคลัง
- โครงสร้างกองช่าง
- โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ฐานข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
- อำนาจหน้าที่
- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- Q & A
- Social Network
Facebook (อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย)
Line
- แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ประกาศฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. การรับชำระภาษีป้าย
2. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
13. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
14. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
15. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
18. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
19. การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถิ่น
20. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21. การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
22. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
23. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
24. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
26. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
27. การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
28. การแจ้งขุดดิน
29. การแจ้งถมดิน
30. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
31. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
32. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
33. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
34. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
35. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
36. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
ข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลสถิติผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด (ต.ค 64 - มี.ค 65)
ข้อมูลสถิติผู้ขอรับสิทธิ์เบี้ยผู้พิการ (ต.ค 64 - เม.ย 65)
ข้อมูลสถิติผู้ขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ก.พ. 65 - เม.ย 65)
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- E-Service
คำร้องข้อข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอรับความช่วยเหลือทั่วไป
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 1 - 2)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 3)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 4-1)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 4-2)
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1/4)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2/4)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3/4)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4/4)
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
- แผนการจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีงบประมาณเกิน 500,000.- บาท)
- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านแม่แสลป หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปี 2563
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (1)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (3)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (4)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (5)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (6)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ (7ฉบับ)
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2557
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประจำปี 2563
ประจำปี 2564
ประจำปี 2565

- การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปี 2564
ประจำปี 2565
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
การประชุมจัดทำแผนชุมชน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
- นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยความสุจริต
- มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประจำปี พ.ศ. 2564
- แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. 2565
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ประจำปี พ.ศ. 2564
ประจำปี พ.ศ. 2565
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2564
ประจำปี พ.ศ. 2565
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก
- แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผล ประจำปี 2564
ประจำปี 2563
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปี 2564

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- คำสั่ง
ประจำปี 2565
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปี 2564
ประจำปี 2565
- No Gift
- ต่อต้านคอรัปชั่น
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.แม่สลองใน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ประชาสัมพันธ์

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกฯ
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2328294 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft